Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Doktoraty

Pseudoentropy (Pseudoentropia)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data obrony: 2023-05-23 10:15
Promotor: prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: prof. Krzysztof Pietrzak (IST Austria)
Recenzenci: prof. Iftach Haitner (Tel Aviv University, Izrael), prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska)

Inference of Credible Associations between Genes and Genomes (Rekonstrukcja Wiarygodnych Relacji Między Genami a Genomami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-05-25
Data obrony: 2023-05-18 17:15
Promotor: dr hab. Paweł Górecki (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż Sebastian Deorowicz (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (Politechnika Gdańska)

Methods of Detecting Spatio-Temporal Patterns in Software Development Processes (Metody wykrywania wzorców strukturalno-czasowych w procesie wytwarzania oprogramowania)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-05-25
Data obrony: 2023-04-27 17:00
Promotor: prof. dr hab. Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Lech Madeyski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki (Politechnika Poznańska)

Computational Methods for Anti-Cancer Drug Sensitivity Prediction (Obliczeniowe metody przewidywania wrażliwości na leki przeciwnowotworowe)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-04-27
Data obrony: 2023-04-20 14:00
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr. María Rodríguez Martínez (IBM Research – Zurich), prof. dr hab. Jacek Tabor (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Computational Methods for Analysis of the Tumor Microenvironment in Histopathological Images (Metody obliczeniowe do analizy mikrośrodowiska rakowego w obrazach histopatologicznych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-03-23 14:00
Promotor: dr hab. Ewa Szczurek (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Witold Dyrka (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie), prof. dr hab. inż. Andrzej Polański (Politechnika Śląska)

HMM-based Method for Identifying Enrichment in Signal from Sequencing-based Experiments (Oparta na HMM-ach metoda identyfikowania wzbogacenia w sygnale z eksperymentów opartych na sekwencjonowaniu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-03-16 14:00
Promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Małgorzata Kotulska (Politechnika Wrocławska), prof. Uwe Ohler (Max Delbrück Center for Molecular Medicine)

Algorithms for Computational Mass Spectrometry Based on the Optimal Transport Theory (Algorytmy obliczeniowej spektrometrii mas oparte na teorii optymalnego transportu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-03-06 14:00
Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski), prof. Dirk Valkenborg (Hasselt University)
Recenzenci: prof. dr hab. Witold Danikiewicz (Instytut Chemii Organicznej PAN), prof. Hannes Röst (University of Toronto), prof. Stefan Tenzer (Johannes Gutenberg University Mainz)

Julia Sets in Random Holomorphic Dynamics (Zbiory Julii w losowej dynamice holomorficznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-03-30
Data obrony: 2023-02-27 12:00
Promotor: prof. dr hab. Anna Zdunik (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Xavier Jarque (Universitat de Barcelona), prof. dr hab. Janina Kotus (Politechnika Warszawska), dr. hab. Artem Dudko (Instytut Matematyczny PAN)

Exact Covers and Pattern Matching with Mismatches (Dokładne szablony i wyszukiwanie wzorca z dozwolonymi niedopasowaniami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2023-02-23
Data obrony: 2023-02-14 11:00
Promotor: dr hab. Jakub Radoszewski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Artur Jeż (Uniwersytet Wrocławski), prof. Thierry Lecroq (University of Rouen Normandy, Francja), prof. Amihood Amir (Bar-Ilan University, Izrael)

Martingale Methods in Selected Topics of Harmonic Analysis (Metody martyngałowe w wybranych zagadnieniach analizy harmonicznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-01-26
Data obrony: 2023-01-20 16:00
Promotor: dr hab. Adam Osękowski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska), prof. Mark Veraar (Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia)

Motivic Chern Classes and Stable Envelopes (Motywiczne klasy Cherna i stabilne otoczki)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-01-26
Data obrony: 2023-01-19 16:00
Promotor: dr hab. Andrzej Weber, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr. Jörg Schürmann (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze, Niemcy), prof. Andrey Smirnov (Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill, USA), prof. dr hab. Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Podporządkowane ruchy Browna na fraktalach i związane z nimi losowe operatory Schrödingera (Subordinate Brownian Motions on Fractals and Random Schrödinger Operators Driven by These Processes)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2023-01-26
Data obrony: 2022-12-19 12:00
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytat Warszawski)
Recenzenci: prof. Zdzisław Brzeźniak (University of York), dr hab. inż. Paweł Sztonyk (Politechnika Wrocławska)

A Functional Programming Language for Sets with Atoms (Funkcyjny język programowania dla zbiorów z atomami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-12-15
Data obrony: 2022-12-08 14:15
Promotor: prof. dr hab. Bartosz Klin (University of Oxford)
Recenzenci: dr hab. Dariusz Biernacki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Paweł Urzyczyn (Uniwersytet Warszawski)

Tame the Infinite - Simplification Problems for Infinite-State Systems (Oswoić nieskończone - problemy upraszczania dla systemów nieskończenie stanowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-10-27
Data obrony: 2022-10-12 12:00
Promotor: prof. dr hab. Sławomir Lasota (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr hab. Wojciech Czerwiński (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Jakub Michaliszyn (Uniwersytet Wrocławski), prof. Stefan Göller (Universität Kassel)

Stochastic volatility in selected models of financial markets (Zmienność stochastyczna w wybranych modelach rynków finansowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-10-27
Data obrony: 2022-09-29 09:00
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Delong (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Marek Rutkowski (The University of Sydney)

Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się gruźlicy w populacjach niejednorodnych (Mathematical Modelling of Tuberculosis Spread in Heterogeneous Populations)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-09-29
Data obrony: 2022-07-12 12:00
Promotor: prof. dr hab. Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Bodzioch (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Tomasz Lipniacki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Axiomatization of the Walk-Based Centrality Measures (Aksjomatyzacja miar centralności opartych na ścieżkach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-09-29
Data obrony: 2022-07-08 10:00
Promotor: dr hab. Marcin Dziubiński (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Oskar Skibski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Edith Elkind (University of Oxford), dr hab. inż. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska)

Combining Instance-Based Learning and Rule-Based Methods for Imbalanced Data (Łączenie metody bazującej na instancjach z metodą indukcji reguł dla danych niezbalansowanych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-06-30
Data obrony: 2022-06-21 16:15
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska)

Limits of Saturated Ideals of Points with Applications to Secant Varieties (Granice nasyconych ideałów punktów z zastosowaniami do rozmaitości siecznych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-06-30
Data obrony: 2022-06-08 14:30
Promotor: dr hab. Jarosław Buczyński (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), promotor pomocniczy: dr Joachim Jelisiejew (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Bobiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Marcin Dumnicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. Gregory G. Smith (Queen's University, Kanada)

Analiza różnicowej ekspresji genów w populacjach bakterii (Differential expression analysis in populations of bacteria)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-06-30
Data obrony: 2022-06-02 14:15
Promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Paweł Łabaj (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr hab. inż. Robert Nowak (Politechnika Warszawska)

Equivalence Problem of Transductions: Algorithms Based on Commutative Algebra (Problem równoważności transdukcji: algorytmy bazujące na algebrze przemiennej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-05-26
Data obrony: 2022-05-25 10:15
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Jan Otop (Uniwersytet Wrocławski), prof. Sebastian Maneth (Universität Bremen)

Uniformisation and Choice Questions for Regular Languages (Pytania o uniformizację i wybór dla języków regularnych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2022-05-26
Data obrony: 2022-05-23 14:00
Promotor: dr hab. Michał Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Nathan Lhote (Aix-Marseille Université)
Recenzenci: prof. Olivier Carton (Université de Paris), dr hab. Emanuel Kieroński (Uniwersytet Wrocławski), prof. Christof Löding (RWTH Aachen University)

Recurrence of stochastic processes in some concentration of measure and entropy problems (Czasy powrotów procesów stochastycznych w problemach koncentracji miary oraz entropii)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-04-28
Data obrony: 2022-04-07 16:00
Promotor: dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski (Instytut Matematyczny PAN), dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Michał Rams (Instytut Matematyczny PAN)

Maximal a Posteriori Partition in Nonparametric Bayesian Mixture Models with Applications to Clustering Problems

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2022-01-27
Data obrony: 2021-12-20 18:00
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr John Noble (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski), prof. Michele Guindani (University of California, Irvine)

Spring systems learning mechanical behaviour (Systemy sprężynowe uczące się mechanicznych zachowań)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-07 10:00
Promotor: prof. dr hab. Jacek Miękisz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. ucz. (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Łukasz Jankowski , prof. IPPT PAN (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Selected aspects of interactive feature extraction (Wybrane aspekty interaktywnej ekstrakcji cech)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-02 16:00
Promotor: prof. dr hab. Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Andrzej Janusz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Jerzy Grzymała-Busse (The University of Kansas)

Weighted and unweighted estimates for maximal operators (Wagowe i bezwagowe oszacowania dla operatorów maksymalnych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-02 14:30
Promotor: dr hab. Adam Osękowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Mariusz Mirek (Rutgers University), dr hab. Michał Wojciechowski (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Generalized Białynicki-Birula Decompositions (Uogólnione rozkłady Białynickiego-Biruli)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-12-16
Data obrony: 2021-12-01 17:00
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski), promotor pomocniczy: dr Joachim Jelisiejew (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. Jarod Alper (University of Washington), prof. dr hab. Jerzy Weyman (Uniwersytet Jagielloński)

Efficient enumerations in words (Efektywne zliczanie w słowach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-10-28
Data obrony: 2021-10-19 12:00
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Szymon Grabowski (Politechnika Łódzka), dr hab. Artur Jeż (Uniwersytet Wrocławski)

Parameterized algorithms for connectivity, separation, and modification problems in graphs (Algorytmy parametryzowane dla problemów spójności, separacji i edycji w grafach)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-10-28
Data obrony: 2021-10-15 10:00
Promotor: dr hab. Marcin Pilipczuk, prof. UW
Recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Dereniowski (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski (Politechnika Warszawska)

Forcing-theoretic framework for the Fraïssé theory (Teoria Fraïssego w języku forcingu)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-10-28
Data obrony: 2021-10-14 14:15
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Kubiś (Akademia Nauk Republiki Czeskiej), dr Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Pawlikowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Marcin Sabok (McGill University), dr hab. Tomasz Weiss (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Silne kliki w grafach (Strong cliques in graphs)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-09-30
Data obrony: 2021-07-01 10:00
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska), promotor pomocniczy: dr inż. Michał Dębski (Politechnika Warszawska)
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Sidorowicz (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Mariusz Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Implementacja systemu wnioskującego za pomocą DNA (Implementation of the logic inference system by DNA)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-06-24
Data obrony: 2021-06-10 16:30
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Krasiński (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Mulawka (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Olgierd Unold (Politechnka Wrocławska)

Actions in information-rich environments: a paraconsistent approach (Akcje w środowiskach złożonych informacyjnie: podejście parakonsystentne)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-06-24
Data obrony: 2021-06-10 14:15
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szałas
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen (Politechnika Wrocławska)

Sharp weighted inequalities for martingales (Ważone nierówności martyngałowe)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-05-27
Data obrony: 2021-05-19 16:00
Promotor: dr hab. Adam Osękowski, prof. ucz.
Recenzenci: prof. Tuomas Hytönen (University of Helsinki), dr hab. Adam Nowak (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), dr hab. Vasily Vasyunin (St. Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute)

Mining software repositories for code quality (Eksploracja repozytoriów kodu w celu zapewnienia jakości oprogramowania)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-04-29
Data obrony: 2021-04-15 14:15
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stencel
Recenzenci: dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż Jerzy Nawrocki (Politechnika Poznańska)

Estimates of suprema of stochastic processes with application of the chaining method (Oszacowania supremów procesów stochastycznych z wykorzystaniem metody łańcuchowej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-04-29
Data obrony: 2021-03-24 16:00
Promotor: dr hab. Witold Bednorz, prof. UW
Recenzenci: prof. Jan Rosiński (The University of Tennessee), prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)

Functional limit theorems related to particle systems (Funkcjonalne twierdzenia graniczne związane z układami cząstek)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-03-25
Data obrony: 2021-03-18 14:30
Promotor: dr hab. Anna Talarczyk-Noble, prof. UW
Recenzenci: dr hab. inż. Jacek Małecki (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Leszek Słomiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Computational methods for differential analysis of chromatin contact matrices (Metody obliczeniowe w analizie różnicowej macierzy kontaktów chromatynowych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-02-25
Data obrony: 2021-02-18 16:30
Promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Centrum Nowych Technologii UW)

Provably Optimal Dynamic Programming (Programowanie dynamiczne z gwarancjami)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2021-02-25
Data obrony: 2021-02-18 14:00
Promotor: dr hab. Marcin Mucha
Recenzenci: dr hab. Jarosław Byrka (Uniwersytet Wrocławski), prof. Seth Pettie (University of Michigan)

Compensated compactness and DiPerna-Majda measures (Skompensowana zwartość oraz miary DiPerny-Majdy)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-02-25
Data obrony: 2021-02-01 12:00
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska, dr hab. Elvira Zappale (Sapienza - University of Rome)
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (Politechnika Warszawska), dr hab. Tomasz Adamowicz (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

In search of concise mathematical description of drug-resistant tumour growth (W poszukiwaniu zwięzłego opisu matematycznego lekoopornych nowotworów))

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2021-02-04
Data obrony: 2020-12-16 14:15
Promotor: prof. dr hab. Urszula Foryś, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Joanna Trylska (Centrum Nowych Technologii UW)

Różniczkowalność rozwiązań zaburzonego równania transportu

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-12-17
Data obrony: 2020-11-20 14:00
Promotor: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Horbacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)

On quantum curves, Airy structures and supersymmetry (O krzywych kwantowych, strukturach Airy i supersymetrii)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-29 14:00
Promotor: dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Karol Palka, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Andrzej Sitarz (Uniwersytet Jagielloński)

Weak convergence methods for equations of mathematical physics and biology (Metody słabej zbieżności dla równań fizyki i biologii matematycznej)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-22 16:00
Promotor: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)

Oriented coloring of 2-dimensional grids (Zorientowane kolorowanie dwuwymiarowych krat)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-16 14:00
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szepietowski (Uniwersytet Gdański)
Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski), prof. dr. Éric Sopena (LaBRI, Université de Bordeaux)

Privacy-Preserving Protocols in Unreliable Distributed Systems (Protokoły zachowujące prywatność w zawodnych systemach rozproszonych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki
Data nadania: 2020-11-19
Data obrony: 2020-10-16 11:00
Promotor: prof. dr hab. Marek Klonowski
Recenzenci: prof. Tomasz Jurdziński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Adam Wierzbicki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

Geometric properties of measures in finite-dimensional dynamical systems (Geometryczne własności miar w skończenie wymiarowych układach dynamicznych)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-10-15
Data obrony: 2020-10-09 14:00
Promotor: dr hab. Krzysztof Barański, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Oprocha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), prof. dr hab. Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska)

Anisotropic least gradient problems (Anizotropowe zagadnienia najmniejszego gradientu )

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-09-24
Data obrony: 2020-06-25 14:00
Promotor: prof. dr hab. Piotr Rybka
Recenzenci: prof. Matteo Novaga (University of Piza, Italy); prof. Salvador Moll (University of Valencia, Spain)

Dwustronne oszacowanie momentów wieloliniowych form losowych - przypadek rzeczywisty i wektorowy (Two-sided bounds of moments of random chaoses - real and vector case)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Data nadania: 2020-06-25
Data obrony: 2020-06-22 14:00
Promotor: prof. dr hab. Rafał Latała
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Zbigniew S. Szewczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Strony