Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Zamówienia publiczne

Aktualności

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Procedura udzielania zamówień publicznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej Procedurą, uchylająca wcześniejsze regulacje WMIMUW dotyczące zamówień publicznych.

  1. Każde zamówienie publiczne na dostawy, usługi, czy roboty budowlane, poza nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w Procedurze, muszą być poprzedzone zatwierdzonym wnioskiem w sprawie zamówienia publicznego [formularze wniosków w zakładce DOKUMENTY I FORMULARZE];
  2. Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 50 000 PLN (netto) podlegają uprzedniemu potwierdzeniu przez Pełnomocnika Rektora ds. zamówień publicznych, albo kierownika Działu Zamówień Publicznych UW lub jego zastępcy;
  3. Zamówienia winny być realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Procedurą, co np. nawet w przypadku jednorazowych dostaw czy usług podlegających agregacji w Planie postępowań UW może się wiązać z koniecznością przeprowadzenia postępowania w trybie wynikającym z ww. regulacji. Plany postępowań UW są zamieszczenie na stronie DZP UW

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wejście w życie przepisów wprowadzających rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych zostało przesunięte na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zespół ds. zamówień publicznych WMIMUW

p. 1190