Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Kandydat

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz z wypowiedziami naszych absolwentów.

Dla obywateli Ukrainy przygotowaliśmy szczególne zasady rekrutacji na studia (Детальні принципи набору на навчання для громадян України / Специальные правила приема для студентов и абитуриентов с Украины)

 

Uwaga! W rekrutacji 2023/24 nie ma drugiej tury rekrutacji na kierunek Machine Learning.


Rekrutacja — studia licencjackie

Proces rekrutacji

Rekrutacja w 2023 roku przebiegnie w następujących etapach:

 1. Założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych.
 2. 6 czerwca – 7 lipca 2023 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
 3. 8 lipca 2023 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 4. 12 lipca 2023 ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów.
 5. 20 lipca 2023 ogłoszenie wyników.
 6. 21, 24, 25 lipca 2023 w przypadku otrzymania statusu "zakwalifikowany", dostarczenie wymaganych dokumentów.
 7. O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci lub finaliści wybranych olimpiad są kwalifikowani na studia w pierwszej kolejności. Szczegółowe zasady znajdują się w opisach kierunków. Szczegółowe zasady rekrutacji dla olimpijczyków znajdą Państwo także tutaj. Szczegóły oferty dla olimpiczyków  (stypendia, indywidualizacja studiów, staże, JSIM).

 • Matematyka

  przedmiot mnożnik waga
  język polski p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 5%
  matematyka p.rozsz. x 1 65%
  język obcy nowożytny p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 10%
  dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (włącznie z matematyką) p.rozsz. x 1 20%

 • Informatyka

  przedmiot mnożnik waga
  język polski p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 5%
  matematyka p.rozsz. x 1 15%
  język obcy nowożytny p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 10%
  matematyka albo informatyka p.rozsz. x 1 50%
  dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (włącznie z matematyką) p.rozsz. x 1 20%

 • Bioinformatyka i Biologia Systemów

  przedmiot mnożnik waga
  język polski p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 5%
  matematyka p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 15%
  język obcy nowożytny p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 10%
  matematyka albo informatyka p.rozsz. x 1 35%
  jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka p.rozsz. x 1 35%


 • Przeniesienia

  Przeniesienia i studia równoległe

  Studenci, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na kierunku pokrewnym w innej uczelni mogą starać się o przeniesienie na WMIM. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych poznanych przezeń w innej uczelni znacząco odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów poznali studenci odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM.

  więcej


  Rekrutacja — studia magisterskie

  Proces rekrutacji

  Rekrutacja w 2023 roku przebiegnie w następujących etapach:

  I tura (kierunki: matematyka, informatyka i Machine Learning)

  • Założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych.
  • 6–22 czerwca 2023 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
  • 23 czerwca 2023 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  • 28 czerwca 2023, egzamin wstępny na informatykę II stopnia.
  • 29 czerwca 2023, egzamin wstępny na Machine Learning.
  • 30 czerwca 2023, egzamin wstępny na matematykę II stopnia.
  • 20 lipca 2023 ogłoszenie wyników w systemie IRK.
  • 21 lipca - 25 lipca 2023 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko ankietę osobową z uzupełnionym numerem dyplomu.
  • O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

  Na studia II stopnia mogą zarejestrować się również osoby, które nie otrzymały jeszcze dyplomu licencjata lub równoważnego. Na koncie rejestracyjnym kandydata należy zaznaczyć rodzaj dyplomu a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te będzie można uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów.

  Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres rekrutacja@mimuw.edu.pl

  II tura (kierunki: matematyka, informatyka i Machine Learning, o ile limit miejsc w I turze nie zostanie wyczerpany)

  Uwaga! W rekrutacji 2023/24 nie ma drugiej tury rekrutacji na kierunek Machine Learning.

  • 17 sierpnia–8 września 2023 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
  • 9 września 2023 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  • 15 września 2023, egzamin wstępny na matematykę II stopnia oraz egzamin wstępny na Machine Learning.
  • 18 września 2023, egzamin wstępny na informatykę II stopnia.
  • 21 września 2023 ogłoszenie wyników w systemie IRK.
  • 22-25 września 2023 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko ankietę osobową z uzupełnionym numerem dyplomu.
  • O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

   

  Kierunek bioinformatyka i biologia systemów

  • 6 czerwca –11 września 2023 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
  • 12 września 2023 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej, oraz dostarczenia wykazów ocen przez kandydatów, którzy ukończyli studia lub odbyli część studiów na jednostce innej niż Wydział MIM UW.
  • 18 września 2023, egzamin na bioinformatykę II stopnia.
  • 21 września 2023 ogłoszenie wyników w systemie IRK.
  • 22-25 września 2023 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko ankietę osobową z uzupełnionym numerem dyplomu.
  • O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

   


   

   

 • Informatyka

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu lub konkursu średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

  Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji dyscypliny informatyka obowiązującej w roku, w którym odbywa się rekrutacja. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

  Szczegółowe informacje w IRK: Informatyka II st.

  • Matematyka

   Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu lub konkursu średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

   Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata matematyki lub licencjata Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno – Matematycznych ze specjalnością matematyka, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji dyscypliny matematyka obowiązującej w roku, w którym odbywa się rekrutacja. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

   Szczegółowe informacje w IRK: Matematyka II st.


  • Uczenie maszynowe (Machine Learning)

   Uwaga! W rekrutacji 2023/24 nie ma drugiej tury rekrutacji na kierunek Machine Learning.

   Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny.
   -
   Forma egzaminu: egzamin pisemny w języku angielskim.

   Egzamin będzie obejmował zagadnienia związane z analizą matematyczną, algebrą liniową, podstawami matematyki, matematyką dyskretną, rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką, metodami numerycznymi, algorytmami i strukturami danych, programowaniem współbieżnym oraz teorią języków i automatów.

   Szczegółowy zakres egzaminu

   Przykładowe egzaminy

   Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

   Szczegółowe informacje w IRK: Machine Learning II st.

 • Bioinformatyka i Biologia Systemów

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu lub konkursu średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

  Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji co najmniej jednej z dyscyplin: informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne lub nauki fizyczne.

  Szczegółowe informacje w IRK: Bioinformatyka II st.


 • Inne przydatne linki


  Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres rekrutacja@mimuw.edu.pl