Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Uczenie maszynowe — wymagania na egzamin wstępny na studia drugiego stopnia

Rozkład zagadnień na egzaminie będzie zbliżony do poniższego (mogą się jednak zdarzyć odstępstwa):

 • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka: 17%
 • Algebra liniowa: 13%
 • Matematyka Dyskretna: 13%
 • Python: 10%
 • Analiza matematyczna: 7%
 • Podstawy matematyki: 7%
 • Metody numeryczne: 7%
 • Algorytmy i struktury danych: 7%
 • Bazy danych: 7%
 • Programowanie współbieżne: 7%
 • Sieci komputerowe: 3%
 • Systemy operacyjne: 3%

Analiza matematyczna

 • Szkic teorii aksjomatycznej liczb rzeczywistych, w tym: kresy, indukcja , zapis dziesiętny liczb całkowitych, liczby wymierne, potęga rzeczywista
 • Ciągi liczbowe: granica (skończona i nie) oraz zbieżność, elementarne własności granicy, ciągi monotoniczne, podciągi i tw. Bolzano - Weierstrassa, warunek Cauchy'ego i zupełność, informacje o dalszych twierdzeniach z teorii granicy (np. tw. Stolza)
 • Szeregi liczbowe: pojęcie szeregu i jego sumy, zbieżność i zbieżność bezwzględna, kryteria: porównawcze, asymptotyczne, zagęszczeniowe, d'Alemberta, Cauchy'ego, Dirichleta; zmiana kolejności sumowania, iloczyn Cauchy'ego szeregów
 • Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej: pojęcie punktu skupienia zbioru, pojęcie granicy funkcji i warunki równoważne, własności granicy, ciągłość, własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów, ciągłość jednostajna, szeregi potęgowe - zbiór zbieżności i ciągłość sumy, kilka funkcji elementarnych (wykładnicza, logarytmiczna, potęgowa, trygonometryczne)
 • Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodna i jej sens geometryczny, własności algebraiczne pochodnej, różniczkowanie elementarnych funkcji, ekstrema lokalne, twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego o wartości średniej, monotoniczność a pochodna, reguła de l'Hospitala, wyższe pochodne, wypukłość, wzór Taylora
 • Zbieżności (punktowa, jednostajna, niemal jednostajna) ciągów i szeregów funkcyjnych: norma „sup” funkcji, warunki konieczne i dostateczne (war. Cauchy’ego,  kryt. Weierstrassa) zbieżności jednostajnej szeregów funkcyjnych, twierdzenia o ciągłości i o różniczkowalności granicy, informacja o aproksymacji jednostajnej wielomianami
 • Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona i oznaczona, całkowanie przez części i przez podstawianie, całkowanie funkcji wymiernych, informacje o typowych podstawieniach, całka Riemanna, całkowalność i zbieżność sum Riemanna dla funkcji ciągłych, elementarne własności całki Riemanna, podstawowe twierdzenie rachunku całkowego, twierdzenie (tzw. „I-sze”) o wartości średniej, całki niewłaściwe (szkic)
 • Przestrzenie metryczne i ciągłość funkcji wielu zmiennych: przykłady metryk, normy, zbiory otwarte i domknięte, zbieżność ciągów w przestrzeniach metrycznych, zwartość w Rn i twierdzenie Bolzano Weierstrassa, granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych, ciągłość funkcji a otwartość/domkniętość zbiorów, twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów dla funkcji wielu zmiennych
 • Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: pochodna funkcji wektorowej 1-nej zmiennej, pochodne cząstkowe, funkcje klasy C1, tw. o ekstremach lokalnych dla funkcji skalarnych, pochodna kierunkowa, różniczka, macierz Jakobiego, ciągłość funkcji różniczkowalnych i różniczkowalność funkcji klasy C1, różniczka złożenia i reguła „łańcuchowa”, ekstrema warunkowe i tw. o mnożnikach Lagrange'a, pochodne cząstkowe drugiego rzędu i warunki dostateczne na ekstrema lokalne

Algebra liniowa

 • Grupy. Ciała. Liczby zespolone, postać trygonometryczna, wzór de'Moivre'a, pierwiastki z jedności, pierwiastki z liczby zespolonej
 • Wielomiany, zasadnicze tw. algebry (bez dowodu)
 • Macierze o współczynnikach z ciała. Działania na macierzach
 • Przestrzenie liniowe nad ciałem, podprzestrzeń liniowa, liniowa niezależność, baza, wymiar. Przykłady baz. Część wspólna, suma, suma prosta podprzestrzeni
 • Obraz, jądro i rząd macierzy. Macierze odwracalne
 • Układy równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Opis zbioru rozwiązań. Eliminacja Gaussa
 • Wyznaczniki i ich własności. Wzory Cramera
 • Przekształcenia liniowe i funkcjonały. Macierz przekształcenia liniowego. Rząd, obraz i jądro przekształcenia liniowego oraz macierzy. Izomorfizm przestrzeni liniowych
 • Przestrzeń sprzężona, bazy sprzężone, macierz zmiany bazy, związek z przekształceniami liniowymi
 • Podobieństwo macierzy. Wartość własna, wektor własny, widmo macierzy/przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja przekształcenia liniowego/macierzy. Informacja o tw. Jordana
 • Przestrzenie euklidesowe/unitarne. Iloczyn skalarny, norma euklidesowa, pojęcie kąta. Baza ortogonalna/ortonormalna, tożsamość Parsevala. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. Dopełnienie ortogonalne i rozkład ortogonalny przestrzeni, rzut ortogonalny. Izometrie, macierze ortogonalne/unitarne
 • Formy hermitowskie i symetryczne. Przystawanie macierzy. Diagonalizacja macierzy symetrycznych/hermitowskich. Kryterium Sylvestera

Podstawy matematyki

 • Rachunek zdań i jego własności. Wprowadzenie do rachunku kwantyfikatorów
 • Operacje na zbiorach, w tym działania nieskończone
 • Relacje i funkcje oraz ich podstawowe własności
 • Relacja równoważności, zasada abstrakcji
 • Liczby naturalne. Zasada indukcji
 • Równoliczność. Zbiory skończone i nieskończone, przeliczalne i nieprzeliczalne
 • Twierdzenie Cantora i twierdzenie Cantora-Bernsteina
 • Porządki częściowe i liniowe. Kresy. Zastosowania lematu Kuratowskiego - Zorna
 • Porządki dobre i dobrze ufundowane. Indukcja
 • Pojęcie dowodu formalnego. Systemy dowodzenia dla rachunku zdań, twierdzenie o pełności
 • Struktury relacyjne. Język pierwszego rzędu: semantyka, twierdzenie o pełności

Matematyka Dyskretna

 • Indukcja matematyczna i rekurencja
 • Sumy skończone
 • Współczynniki dwumianowe
 • Permutacje i podziały
 • Funkcje tworzące i ich zastosowania
 • Metody zliczania: enumeratory, zasada włączania-wyłączania
 • Asymptotyka: notacja asymptotyczna (O,Omega, Theta, o, omega), twierdzenie o rekurencji uniwersalnej
 • Elementarna teoria liczb: podzielność, liczby pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze, NWD i algorytm Euklidesa
 • Arytmetyka modularna: małe twierdzenie Fermata i twierdzenie Eulera, chińskie twierdzenie o resztach, rozwiązywanie równań modularnych
 • Elementy kryptografii: test Millera-Rabina i system RSA
 • Grafy: ścieżki, drzewa i cykle, cykle Eulera i Hamiltona, grafy dwudzielne, skojarzenia i twierdzenie Halla, planarność, kolorowanie grafów

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

 • Przestrzeń probabilistyczna: aksjomaty, własności, schemat klasyczny, prawdopodobieństwo geometryczne, miara
 • Prawdopodobieństwo warunkowe: prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń
 • Dyskretne zmienne losowe: definicja, własności, podstawowe rozkłady – dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny
 • Parametry rozkładu: wartość oczekiwana, wariancja, momenty, funkcje tworzące prawdopodobieństwa, ich własności oraz zastosowania do wyznaczania parametrów rozkładu
 • Szacowanie ogonów: nierówności Markowa, Czebyszewa, Chernoffa, prawa wielkich liczb
 • Ciągłe zmienne losowe: definicja, własności, rozkład wykładniczy oraz normalny, centralne twierdzenie graniczne
 • Łańcuchy Markowa: definicja oraz podstawowe własności, prawdopodobieństwa oraz średnie czasy dotarcia, klasyfikacja stanów, twierdzenie ergodyczne, zastosowania
 • Statystyka opisowa: cechy i ich skale, dane surowe i skumulowane, prezentacja graficzna, miary tendencji centralnej i rozrzutu
 • Wnioskowanie statystyczne: próbka prosta, statystyka i estimator, estymacja parametryczna i nieparametryczna, metoda największej wiarygodności
 • Testowanie hipotez i przedziały ufności: przedziały ufności dla średniej, metodologia testu statystycznego, p-value

Metody numeryczne

 • Rozwiązywanie równań nieliniowych: podstawowe pojęcia w numerycznym rozwiązywaniu równań (kula zbieżności, wykładnik zbieżności), metoda Newtona dla układu równań i jej modyfikacje, kryteria stopu
 • Arytmetyka zmiennopozycyjna: reprezentacja zmiennopozycyjna liczb, arytmetyka i błędy zaokrągleń
 • Błędy w obliczeniach: numeryczne uwarunkowanie zadania, numeryczna poprawność i stabilność algorytmu
 • Rozwiązywanie układów równań liniowych: uwarunkowanie układu równań liniowych, metody bezpośrednie (metoda eliminacji Gaussa, metoda odbić Householdera, metoda Choleskiego, układy i algorytmy blokowe), iteracyjne poprawianie rozwiązania, metody iteracyjne (metody iteracji prostej, metoda sprzężonych gradientów), poprawianie uwarunkowania
 • Liniowe zadania najmniejszych kwadratów: regularne LZNK, nieregularne LZNK
 • Algebraiczne zagadnienie własne: metoda potęgowa, odwrotna metoda potęgowa, sprowadzanie macierzy symetrycznej do postaci trójdiagonalnej, algorytm QR
 • Interpolacja wielomianowa: sformułowanie zadań interpolacji Lagrange’a i Hermite’a, bazy Newtona, różnice dzielone i ich własności, algorytm różnic dzielonych, reszta interpolacyjna
 • Interpolacja funkcjami sklejanymi: reprezentacja Hermite’a funkcji sklejanych trzeciego stopnia, twierdzenie Holladaya, funkcje B-sklejane, kubiczne funkcje interpolacyjne w reprezentacji B-sklejanej, twierdzenie Schoenberga-Whitney
 • Interpolacja trygonometryczna: dyskretna transformata Fouriera, algorytm FFT
 • Aproksymacja funkcji: aproksymacja jednostajna: wielomiany i węzły Czebyszewa, alternans, aproksymacja jednostajna przez funkcje sklejane, aproksymacja średniokwadratowa: wielomiany ortogonalne
 • Numeryczne obliczanie całek: kwadratury interpolacyjne, kwadratury Gaussa, kwadratury złożone, ekstrapolacja Richardsona i metoda Romberga
 • Wybrane środowiska i biblioteki dla obliczeń numerycznych

Algorytmy i struktury danych

 • Podstawowe zasady analizy algorytmów
 • Metody projektowania wydajnych algorytmów
 • Sortowanie
 • Selekcja
 • Kolejki priorytetowe
 • Wyszukiwanie i słowniki
 • Problem "Find-Union" i jego zastosowania
 • Algorytmy grafowe
 • Wyszukiwanie wzorca w tekstach
 • Tekstowe struktury danych

Bazy danych

 • Relacyjny model danych
 • Podstawowe konstrukcje języka SQL i sposoby ich realizacji
 • Rodzaje metadanych i ich rola
 • Redundancja a postacie normalne
 • Przejście od modelu pojęciowego do modelu logicznego
 • Fizyczna reprezentacja danych

Systemy operacyjne

 • Mechanizmy sprzętowe potrzebne do realizacji wielodostępnych, wieloprocesowych systemów operacyjnych
 • Podstawy programowania niskopoziomowego, asembler
 • Algorytmy szeregowania procesów
 • Pamięć wirtualna. Cechy charakterystyczne różnych technik realizacji pamięci wirtualnej
 • Funkcje systemowe do obsługi plików z poziomu użytkownika (czynności wykonywane przez system operacyjny, struktury danych)

Sieci komputerowe

 • Warstwy sieci
 • Protokoły TCP, UDP, IP, ICMP, Ethernet
 • Adresy internetowe, tablice tras, zasady trasowania, NAT
 • System nazw domenowych
 • Sieciowy interfejs gniazd

Programowanie współbieżne

 • Metody synchronizacji w modelu współbieżnym: zmienne współdzielone (koalgorytmy wzajemnego wykluczania), semafory, monitory
 • Analiza poprawności algorytmów współbieżnych (bez użycia LTL - u)
 • Metody synchronizacji w modelu rozproszonym: komunikacja synchroniczna, komunikacja asynchroniczna (przestrzeń krotek)
 • Spójność i modele spójności: linearizability (or atomicity), sequential consistency, causal consistency, eventual consistency
 • Wydajność w modelu współbieżnym: work, span, speed - up, parallelization - ilustrowane i szacowane programami w CILK-u
 • Metody programowania współbieżnego (wykłady wprowadzające do laboratoriów; synchronizowane z laboratoriami): wątki POSIX, współbieżność w Javie (klasyczna, java.util.concurrency), współbieżność w C++

Python

 • Przepływ sterowania
 • Kontenery (tablice, listy, słowniki itp.)
 • Klasy, obiekty i dziedziczenie
 • Moduły
 • Mechanizm refleksji
 • Metaprogramowanie