Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Oferta dla Olimpijczyków

Stypendia

Stypendium Rektora UW

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, lub
  • medalistą współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,

(pod uwagę są brane osiągnięcia uzyskane w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora).

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta i wypłacane jest przez dziewięć miesięcy – od października do czerwca. Wysokość stypendium w roku 2021/22 to 915 zł.

Na późniejszych latach studiów stypendium Rektora UW przyznawane jest za wyróżniające się wyniki w nauce (a więc średnią ocen), osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne.

Więcej

Stypendium dla Olimpijczyków w ramach IDUB (do roku 2022/23)

Jest uzupełnieniem stypendium Rektora, przyznawanym w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”.

Mogą się o nie starać studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych.

Stypendium w wysokości 1000 zł/m-c (dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej) oraz 2000 zł/m-c (dla finalisty olimpiady międzynarodowej) przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września.

Więcej

Stypendium na Start – Rektorski Fundusz Stypendialny

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warszawski oferuje rónież Stypendium na Start w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego:

  1. „Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.
  2. „Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami posiadającymi status medalisty Mistrzostw Polski lub finalisty Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy, a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane jednorazowo w terminie 30 dni od dnia jego przyznania. Jego wysokość i terminy składania wniosków określa komunikat Rektora publikowany na stronie Biura Pomocy Materialnej UW: bpm.uw.edu.pl

Pozostałe stypendia i zakwaterowanie

Olimpijczycy mogą pobierać pozostałe stypendia dla studentów UW oraz mają możliwość zakwaterowania w domach studenckich

Więcej

Inne

Uczestnicy olimpiad międzynarodowych

Laureaci olimpiad i uczestnicy olimpiad międzynarodowych mogą ubiegać się o indywidualizację programu studiów, w tym - o przyznanie indywidualnego opiekuna naukowego.

Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne

Finalistów i laureatów olimpiad: informatycznej, matematycznej, astronomicznej i fizycznej, a także laureatów polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i uczestników Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej lub Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej, zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką zapraszamy na Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne.

Są one formą równoczesnego studiowania na obu kierunkach, prowadzącą do uzyskania dwóch dyplomów licencjackich w ciągu czterech lat.

Staże w IDEAS NCBR

Instytut IDEAS NCBR oferuje płatne staże, skierowane w pierwszej kolejności do studentów etapu magisterskiego. Laureaci i finaliści olimpiady informatycznej, matematycznej, astronomicznej i fizycznej, a także uczestnicy olimpiad międzynarodowych mogą jednak ubiegać się o nie już od pierwszego roku studiów.