Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

INFORMACJE DLA STUDENTÓW MACHINE LEARNING:


Podczas rekrutacji na studia II stopnia, wskazujesz w IRK swoje preferencje wyboru  seminarium magisterskiego. Przydział na seminarium odbywa się na podstawie list rankingowych i jest ogłaszany pod koniec września.

Rejestracje

Na obowiązkowe przedmioty zimowego semestru pierwszego roku studiów (o ile nie zaliczyłeś wcześniej ich odpowiedników zostaniesz zarejestrowany przez sekcję studencką. Wyboru grupy ćwiczeniowej/laboratoryjnej na przedmiocie możesz dokonać w trakcie tury RDG (rejestracji do grup ćwiczeniowych) lub giełdy wymiany miejsc w grupach. Terminy poszczególnych tur rejestracji znajdują się w USOSwebie.

Od drugiego semestru studiów na wszystkie przedmioty (poza seminarium magisterskim) będziesz musiał rejestrować się samodzielnie. Ogólna część informatora zawiera informacje na temat rejestracji i opisy grup przedmiotów

W pierwszych dwóch tygodniach października odbywają się jedynie zajęcia Bootcamp, Ideas and informatics oraz spotkania seminaryjne (przy czym seminaria oraz Ideas and informatics trwają przez cały semestr), co wymaga nieco uwagi przy układaniu planu zajęć oraz w początkowych tygodniach zajęć. Należy tez przyjrzeć się miejscu, w którym odbywają się poszczególne zajęcia – nie zawsze będzie to ul. Banacha 2.

Przedmioty do wyboru

Plan studiów zakłada zaliczenie przedmiotów obieralnych za 24 ECTS (co odpowiada 4 standardowym przedmiotom po 6 ects). Możesz wybrać je spośród przedmiotów obieralnych dla ML lub przedmiotów obieralnych dla informatyki (również z grupy programowania współbieżnego. Nie wybieraj jednak Statystycznej analizy danych (1000-714SAD) – jej program jest zbyt zbliżony do Statistical machine learning, obowiązkowego przedmiotu na ML.

Dodatkowo, po wcześniejszym ustaleniu z dziekanem, w ramach limitu przedmiotów obieralnych możesz zaliczyć przedmiot obowiązkowy dla informatyki drugiego stopnia, matematyczny fakultet lub przedmiot monograficzny

Zwróć uwagę, że zgodnie z programem studiów, przedmioty obieralne mają wprowadzić studentów w zaawansowane techniki ze szczególnym uwzględnieniem informatyki teoretycznej lub inżynierii oprogramowania. Oznacza to, że zgoda na uznanie przedmiotów z wymienionych wyżej grup jako obieralnych dla ML nie ma automatycznego charakteru. Lepiej upewnić się co do możliwości rozliczenia przedmiotu jako obieralnego, składając podanie w USOS na początku semestru.

Jeśli podczas studiów licencjackich zaliczyłeś:

 • Głębokie sieci neuronowe 1000-2M16GSN (odpowiednik 1000-317bDNN)
 • Sterowanie robotami 1000-2M22RC (odpowiednik 1000-317bRC)
 • Idee i informatyka 1000-217bIII (odpowiednik 1000-317bIII)
 • Uczenie statystyczne 1000-2M21US (odpowiednik 1000-317bSML)
 • Rozpoznawanie obrazów: sieci neuronowe 1000-2M18RO (odpowiednik 1000-318bVR)
 • Uczenie ze wzmocnieniem 1000-2M20UZW (odpowiednik 1000-318bRL)
 • Przetwarzanie języka naturalnego 1000-2M21NLP (odpowiednik 1000-318bNLP)
 • Wyjaśnialne uczenie maszynowe 1000-1M18WUM (odpowiednik 1000-319bEML)

zostaniesz zwolniony z zaliczania odpowiednika ML-owego. Jeśli przedmiot został wykorzystany do rozliczenia wcześniejszego etapu studiów, będziesz musiał zaliczyć dodatkowy przedmiot obieralny, jeśli natomiast przedmiot nie był podpięty i rozliczony na wcześniejszym etapie, możesz przepiąć go samodzielnie pod program ML.

W roku akademickim 2023/24 istnieje też możliwość zwolnienia  z obowiązku zaliczania SML na podstawie SAD zaliczonego na co najmniej 4; o zasady obowiązujące w kolejnych latach pytaj kierownika studiów.

Na drugim roku studiów powinieneś zaliczyć także staż/wizytę studyjną. Opiekunem staży jest dr Waldemar Pałuba (email: W.Paluba@mimuw.edu.pl, a zasady ich realizacji (oraz wzory niezbędnych dokumentów) znajdują się tutaj,wersja angielska. Pamiętaj, termin zaliczania stażu/wizyty studyjnej przypada w sesji zimowej.

Dyplomowanie:

Warunkiem zaliczenia I roku seminarium magisterskiego jest zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia seminarium na II roku jest złożenie pracy w APD (nie trzeba jej drukować). Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego musisz uzyskać absolutorium (czyli zaliczyć wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów), jednak ustalaniem terminu egzaminu możesz zająć się jeszcze przed uzupełnieniem w usosie wszystkich ocen.

Egzaminy magisterskie mają formę ustną. Składają się z prezentacji pracy magisterskiej (do 15 minut) i odpowiedzi na 3 pytania dotyczące tematyki pracy magisterskiej.