Podstawy matematyki

I rok informatyki 2020/2021


Klasówka (zadania i rozwiązania)

Klasówka poprawkowa (zadania i rozwiązania)

Egzamin zerowy (zadania i rozwiązania)

Egzamin (zadania i rozwiązania)

Egzamin poprawkowy (zadania i rozwiązania)


Materiały pomocnicze (PDF):    skrypt,     zadania,    obrazki:   część 1, część 2, część 3, przykłady dowodów w Coqu.


Moodle: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=565


Aby zaliczyć przedmiot należy zaliczyć ćwiczenia i zdać egzamin.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy koniecznie zaliczyć:
* prace domowe;
* klasówkę;
* kartkówki.
O zaliczeniu ćwiczeń decyduje prowadzący ćwiczenia.

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona (w pierwszym terminie)
na podstawie maksimum z dwóch wielkości:
1. Wynik egzaminu;
2. Średnia ważona wyniku klasówki (30%) i egzaminu (70%).
Punkty z klasówki poprawkowej nie liczą się do wyniku końcowego.

W drugim terminie ocena końcowa będzie ustalana na podstawie egzaminu.

Do egzaminu zerowego (przed sesją zimową) mogą przystąpić osoby, które:
* uzyskały z kolokwium co najmniej 90% punktów,
* mają zaliczone prace domowe,
* zgłoszą gotowość do egzaminu najpóźniej 7 stycznia.
Tryb egzaminu zerowego (ustny/pisemny) zależnie od liczby chętnych.


Klasówki, egzaminy i zadania domowe z lat ubiegłych są tutaj.


Proszę o zgłaszanie błędów w notatkach pocztą elektroniczną na adres urzy(małpa)mimuw.edu.pl