Podstawy matematyki

I rok informatyki 2023/2024


Materiały pomocnicze (PDF):    skrypt,   zadania,  obrazki


Moodle: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=1862


Zajęcia wyrównawcze są prowadzone przez dr Agnieszkę Kozubek
Terminy zajęć:

1. piatek 8 grudnia, godzina 16:15, sala 5440;
2. poniedziałek 8 stycznia, godzina 16:15, sala 3180;
3. piątek 12 stycznia, godzina 16:15, sala 3180;
4. poniedziałek 12 lutego, godzina 16:15, sala 3180.


Klasówka: zadania i rozwiązania

Klasówka poprawkowa: zadania i rozwiązania

Egzamin: : zadania i rozwiązania

Egzamin poprawkowy: zadania i rozwiązania


Aby zaliczyć przedmiot należy zaliczyć ćwiczenia i zdać egzamin.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy koniecznie zaliczyć:
* prace domowe;
* klasówkę;
* zagadki w Moodlu.
O zaliczeniu ćwiczeń decyduje prowadzący ćwiczenia.

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona (w pierwszym terminie)
na podstawie maksimum z dwóch wielkości:
1. Wynik egzaminu;
2. Średnia ważona wyniku klasówki (30%) i egzaminu (70%).
Punkty z klasówki poprawkowej nie liczą się do wyniku końcowego.

W drugim terminie ocena końcowa będzie ustalana na podstawie egzaminu.

Do egzaminu zerowego (przed sesją zimową) mogą przystąpić osoby, które:
* uzyskały z klasówki co najmniej 90% punktów,
* mają zaliczone prace domowe,
* zgłoszą gotowość do egzaminu najpóźniej 7 stycznia.
Tryb egzaminu zerowego (ustny/pisemny) zależnie od liczby chętnych.