polska wersja

english version

My name is Oskar Skibski. I am an Assistant Professor at the Institute of Informatics, University of Warsaw. I do research on network theory and coalitional game theory. I also teach and do popular science. I was involved in several research projects and received some awards. Contact me at oskar.skibski@mimuw.edu.pl or meet me in room 5010. Here is my CV.

Nazywam się Oskar Skibski. Jestem adiunktem w Instytucie Informatyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Moje badania dotyczą teorii sieci i koalicyjnej teorii gier. Uczę i zajmuję się popularyzacją nauki. Brałem udział w kilku projektach i dostałem jakieś nagrody. Aby się ze mną skontaktować pisz na oskar.skibski@mimuw.edu.pl albo przyjdź do pokoju 5010. Tu jest moje CV.

What's up, Oskar? (recent news)

Co tam, Oskar? (aktualności)

Honors (awards)

Wyróżnienia (które otrzymałem)

Research (my publications)

Badania (moje publikacje)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

More:

Więcej:

Projects (projects I am leading)

Projekty (projekty którymi kieruję)

#4: Connecting the Dots: Centrality Analysis from the Perspective of Game Theory and Social Choice 2024-2029

Sonata Bis 2023/50/E/ST6/00665 | National Science Center | Principal Investigator (PI)

#4: Łączenie Kropek: Analiza Centralności z Perspektywy Teorii Gier i Teorii Wyboru Społecznego 2024-2029

Sonata Bis 2023/50/E/ST6/00665 | Narodowe Centrum Nauki | Kierownik Projektu (PI)

#3: Group Centrality Measures: Axioms, Algorithms and Applications 2019-2024

Opus 2018/31/B/ST6/03201 | National Science Center | Principal Investigator (PI)

#3: Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje 2019-2024

Opus 2018/31/B/ST6/03201 | Narodowe Centrum Nauki | Kierownik Projektu (PI)

#2: Computational Analysis of Applied Weighted Voting Games 2016-2020

Sonata 2015/19/D/ST6/03113 | National Science Center | Principal Investigator (PI)

#2: Analiza Obliczeniowa Aplikowalnych Gier Głosowania Ważonego 2016-2020

Sonata 2015/19/D/ST6/03113 | Narodowe Centrum Nauki | Kierownik Projektu (PI)

#1: Centrality Measures: from Theory to Applications 2016-2018

Homing/2016-1/7 | Foundation for Polish Science | Principal Investigator (PI)

#1: Miary Centralności: od Teorii do Aplikacji 2016-2018

Homing/2016-1/7 | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | Kierownik Projektu (PI)

Popular science (science for everyone)

Popularyzacja (nauka dla każdego)

Teaching (classes I taught)

Dydaktyka (zajęcia które prowadziłem)

* Old students' ratings of my classes in a scale from 1 to 7. Stare ocena moich zajęć w ankietach studenckich w skali od 1 do 7.