polska wersja

english version

My name is Oskar Skibski. I am an Assistant Professor at the Institute of Informatics, University of Warsaw. I do research on coalitional game theory and network analysis. Currently, I am leading two projects. Sometimes I teach and do popular science. Contact me at oskar.skibski@mimuw.edu.pl or meet me in room 1550. Here is my CV.

Nazywam się Oskar Skibski. Jestem adiunktem w Instytucie Informatyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Moje badania dotyczą koalicyjnej teorii gier i analizy sieci. Aktualnie kieruję dwoma projektami. Czasem uczę i zajmuję się popularyzacją nauki. Aby się ze mną skontaktować pisz na oskar.skibski@mimuw.edu.pl albo przyjdź do pokoju 1550. Tu jest moje CV.

What's up, Oskar? (recent news)

Co tam, Oskar? (aktualności)

Projects (projects I am leading)

Projekty (projekty którymi kieruję)

#3: Group Centrality Measures: Axioms, Algorithms and Applications 2019-2023

Opus 2018/31/B/ST6/03201 | National Science Center | Principal Investigator (PI)

#3: Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje 2019-2023

Opus 2018/31/B/ST6/03201 | Narodowe Centrum Nauki | Kierownik Projektu (PI)

#2: Computational Analysis of Applied Weighted Voting Games 2016-2020

Sonata 2015/19/D/ST6/03113 | National Science Center | Principal Investigator (PI)

#2: Analiza Obliczeniowa Aplikowalnych Gier Głosowania Ważonego 2016-2020

Sonata 2015/19/D/ST6/03113 | Narodowe Centrum Nauki | Kierownik Projektu (PI)

#1: Centrality Measures: from Theory to Applications 2016-2018

Homing/2016-1/7 | Foundation for Polish Science | Principal Investigator (PI)

#1: Miary Centralności: od Teorii do Aplikacji 2016-2018

Homing/2016-1/7 | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | Kierownik Projektu (PI)

Research (my publications)

Badania (moje publikacje)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

More:

Więcej:

Popular science (science for everyone)

Popularyzacja (nauka dla każdego)

Teaching (classes I taught)

Dydaktyka (zajęcia które prowadziłem)

* Students' ratings of my classes in a scale from 1 to 7. Ocena moich zajęć w ankietach studenckich w skali od 1 do 7.