Home Erasmus - serwis BWZ Kontakt

Kwalifikacja kandydatów w rekrutacji wydziałowej

Kandydaci na stypendystów Erasmus rejestrują się za pośrednictwem USOSweb. Tam także widoczne są wszystkie oferty wraz z informacją, którego etapu studiów dotyczą i na jak długo student może wyjechać. Student wybiera trzy uczelnie w kolejności swoich preferencji. Częścią aplikacji w systemie są:
  • jest opinia pracownika WMIM o kandydacie
  • list motywacyjny
  • wybrane oceny z wybranych przedmiotów
Student wybiera opiniodawcę sam i uzyskawszy jego zgodę umieszcza jego nazwisko w formularzu. Opiniodawcy składają swoje opinie także za pośrednictwem USOSweba – formularz opinii jest widoczny po zalogowaniu się na stronie „dla pracownika”. Proszę pamiętać, że opiniodawca też musi mieć czas na napisanie opinii.
W liście motywacyjnym ważne jest podanie informacji o matematycznych lub informatycznych zainteresowaniach studenta – także takiej, że nie są one sprecyzowane.
Na ocenę wniosku największy wpływ ma średnia ocen (patrz niżej). Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kwalifikacji wydziałowej jest legitymowanie się średnią ze studiów co najmniej 3,5.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu studenta podejmuje Komisja złożona z Prodziekana ds. studenckich, koordynatora Erasmus i przedstawiciela Samorządu Studenckiego. W przypadkach wątpliwych komisja bierze pod uwagę informacje zawarte w liście motywacyjnym, opinii o studencie, poziom trudnosci przedmiotów z najlepszymi ocenami.

W momencie wyjazdu student nie może powtarzać roku. Dopuszczalny jest jeden warunek, ale wówczas wymagana jest zgoda Prodziekana ds. studenckich i koordynatora Erasmus.

Studenci II roku studiów licencjackich w momencie kwalifikacji Rozliczenie wyjazdu musi nastąpić przed obroną. Proszę to wziąć pod uwagę, gdyż na niektórych uczelniach zagranicznych (Niemcy) w lipcu jeszcze trwają zajęcia, a egzaminy końcowe z przedmiotów odbywają się w sierpniu. Jeśli ktoś chce bronić licencjat w czerwcu (na początku lipca) - nie powinien planować wyjazdu na semestr letni.

Studenci III roku studiów licencjackich w momencie kwalifikacji W momencie rozpoczęcia mobilności należy mieć status studenta etapu magisterskiego. Ten status nabywa się z dniem 1 października. Jeśli rok akademicki na uczelni zagranicznej rozpoczyna się wcześniej, to wyjazd nie jest możliwy. Z tego względu na pierwszym roku studiów magisterskich zaleca się wyjazdy w semestrze letnim.

Sposób obliczania średniej

Średnia dopuszczająca, która decyduje o dopuszczeniu do procedury kwalifikacyjnej, jest średnią ocen z ostatniego zaliczonego etapu studiów. Dla studentów, którzy przyszli z innych uczelni może to być średnia na dyplomie licencjackim.

Średnia rankingowa która decyduje o kolejności przyznawania stypendiów, obliczana jest ze wszystkich przedmiotów, które student zaliczył w ciągu CAŁEGO TOKU STUDIÓW na MIMUW, których kod USOS rozpoczyna się od 1000-. Pod uwagę brane są zarówno przedmioty matematyczne jak i informatyczne niezależnie od aktualnego podstawowego kierunku studiów. Do średniej liczona jest ostatnia ocena w każdej edycji przedmiotu w cyklu. Jeżeli więc student otrzymał kolejno oceny 2 w normalnym terminie i 3 w terminie poprawkowym w tej samej edycji przedmiotu, to liczymy do średniej 3. Jeżeli jednak przystąpił do egzaminu w dwóch cyklach - w jednym semestrze otrzymał 2 i przedmiotu nie zaliczył, po czym w kolejnym roku/semestrze przystąpił doń ponownie i otrzymał ocenę 3, to do średniej liczą się zarówno 2 z pierwszego podejścia, jak i 3 z drugiego. Ponieważ kwalifikacja wstępna odbywa się w semestrze zimowym, nawet na I roku etapu magisterskiego dla studentów, którzy przyszli z innych uczelni już bierzemy pod uwagę oceny z przedmiotów z tego semestru.
W razie wątpliwości, gdy średnia dopuszczająca jest za niska, uznajemy, że średnia rankingowa jest ważniejsza.