Home Erasmus - serwis BWZ Kontakt

Porozumienie o programie zajęć - Learning Agreement

Porozumienie o programie zajęć jest spisem zajęć, które stypendysta programu Erasmus zamierza zaliczyć w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Jest ono zawierane indywidualnie z każdym studentem i wymaga akceptacji wydziałowego koordynatora Erasmus. Porozumienie o programie zajęć student wypełnia w USOSweb. Zatwierdzone LA (przez koordynatora i uczelnię partnerską) uprawnia studenta do sfinalizowania w BWZ formalności związanych z wyjazdem i wypłatą stypendium.

Przewodnik po EWP-LA

Przy tworzeniu programu obowiązują zasady:

  • Wybrane przedmioty powinny w sumie dawać ok. 20-30 punktów ECTS.
  • Przedmioty wybrane w uczelni partnerskiej łącznie z wybranymi w danym roku akademickim na MIMUW muszą umożliwić studentowi zaliczenie roku. W pewnych przypadkach, o których poniżej, wymagania odnośnie zaliczenia roku są z powodu wyjazdu modyfikowane.
  • O tym, które przedmioty na uczelni zagranicznej można uznać za równoważne przedmiotom obowiązkowym na naszym wydziale decyduje koordynator w porozumieniu z prodziekanem d/s studenckich, na podstawie opinii wykładowcy prowadzącego przedmiot na naszym wydziale. Należy się liczyć z koniecznością uzupełnienia pewnych przedmiotów obowiązkowych.
  • Studentom I roku studiów magisterskich kierunku informatyka wymóg zaliczenia przedmiotów obowiązkowych przekłada się na drugi rok studiów magisterskich, o ile uczelnia partnerska nie oferuje przedmiotu o zbliżonej tematyce.
  • W trakcie pobytu można uczęszczać na przedmiot o programie zbliżonym do już zaliczonego na MIMUW. Punkty za taki przedmiot liczą się w puli wymaganych ECTS, ale przedmiot nie może być uznany jako część programu na MIMUW.
  • Student musi zaliczyć obowiązkowe seminarium ew. proseminarium w semestrze w którym przebywa w uczelni partnerskiej. Może to zrobić albo uzgadniając warunki zaliczenia z prowadzącymi ten przedmiot na wydziale, albo zaliczając przedmiot o charakterze projektowym/seminaryjnym na uczelni zagranicznej.
  • Nie ma możliwości zaliczania przedmiotu na MIMUW „zdalnie” tzn. w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. kurs prowadzony jest przez internet) można uzyskać zgodę na „zdalne” zaliczanie przedmiotu .
  • Przedmioty zaliczone w trakcie wyjazdu są na ogół zaliczane jako przedmioty „do wyboru”.
  • Kursy językowe odbywane w uczelni partnerskiej co do zasady nie mogą być zaliczone jako wykłady ogólnouniwersyteckie. Na odstępstwo od tej reguły musi wyrazić zgodę prodziekan d/s studenckich.

Porozumienie o programie zajęć może być ( i w większości przypadków jest) modyfikowane w trakcie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Zmian można dokonywać tylko w trakcie pierwszego miesiąca trwania semestru w uczelni partnerskiej.