Doktoranci z ostatnich lat:

 • dr Agnieszka Szymańska - Zabezpieczanie zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej. Podejście semi-deterministyczne i stochastyczne, Szkoła Główna Handlowa 2007.
 • dr Mariusz Baryło - Stochastyczne układy cząstek, Uniwersytet Warszawski 2009.
 • mgr Michał Legumina.

Prace magisterskie i licencjackie napisane pod moim kierunkiem w ostatnich latach:

 • Propagacja chaosu w układach cząstek.
 • Analiza zmienności rynków finansowych z wykorzystaniem modeli opartych na procesie Levy'ego.
 • Kalibracja modeli BGM stopy procentowej.
 • Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalizację ryzyka strat.
 • Optimization in bond portfolio.
 • On valuation of certain mortgage options.
 • Stochastyczne modelowanie struktury terminowej stóp procentowych.
 • Modelowanie ryzyka kredytowego.
 • Adaptacja modelu struktury terminowej HJM z wykorzystaniem metody PCA do polskiego rynku obligacji skarbowych.
 • Modelowanie rynku finansowego przy pomocy procesu Levy'ego.
 • Błądzenie losowe jako metoda znajdowania wartości funkcji harmonicznej na wypukłym zbiorze zwartym o odpowiednio gładkim brzegu.
© Andrzej Palczewski