Moje zainteresowania naukowe zmieniały się na przestrzeni lat i obejmowały następujące zagadnienia:

  • metody matematyczne mechaniki kwantowej: operatory Schroedingera w nieośrodkowych przestrzeniach Hilberta;
  • modele matematyczne w fizyce statystycznej: istnienie rozwiązań dla równania Boltzmanna, rozwinięcia asymptotyczne dla modeli kinetycznych, spektralne własności liniowego operatora transportu, zagadnienia brzegowe dla stacjonarnego równania Boltzmanna, zagadnienia brzegowe dla niestacjonarnego nieliniowego równania Boltzmanna, stochastyczne modele układów cząstek;
  • metody numeryczne: numeryczne przybliżenia słabych rozwiązań równań hydrodynamiki, deterministyczne algorytmy rozwiązywania nieliniowych równań kinetycznych, zbieżność rozwiązań modeli z dyskretnymi prędkościami do rozwiązań ciągłych równań kinetycznych;
  • matematyka finansowa: modele stóp procentowych, wykorzystanie metod sterowania stochastycznego w optymalizacji portfeli inwestycyjnych, zarządzanie aktywami i zobowiązaniami, taktyczna optymalizacja portfeli (model Blacka-Littermana).

Obecnie moje zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach matematyki finansowej.


© Andrzej Palczewski