Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Przedmioty: kody, rodzaje


W siatkach studiów poszczególnych kierunków znajdziesz przedmioty:

obowiązkowe - przypisane do konkretnego semestru i roku studiów,  ich zaliczenie jest warunkiem przejścia na kolejny rok studiów (por. informacje o przedmiotach równoważnych we wpisach dla poszczególnych kierunków studiów); Uwaga: na I roku Machine Learning, przez pierwsze 2 tygodnie zajęć odbywają się tylko bootcamps, Ideas and Informatics oraz seminaria mgr.

Uwaga - przedmioty dla różnych kierunków lub o różnych typach mogą mieć tę samą nazwę ale inny kod. Poszczególne elementy kodu 1000-xyz...., oznaczają:

  • x - kierunek, dla którego przedmiot jest przeznaczony: x=1 - matematyka, x=2 - informatyka, x=3 - Machine Learning, x=5 - seminaria dostępne dlaróżnych kierunków, x=7 - bioinformatyka
  • y - oznacza rodzaj zajęć: D = seminaria magisterskie, 1000-13% - fakultety matematyczne, L - proseminaria, M - przedmioty monograficzne, N- przedmioty obieralne dla informatyki, S - seminaria monograficzne
  • z - oznacza co do zasady numer semestru, dla którego przedmiot jest przewidziany w siatce zajęć;

grupy przedmiotów do wyboru - wpisane w siatki jako wymagana liczba ECTS lub ilość przedmiotów z danej grupy. Więcej o przedmiotach do wyboru dla każdego kierunku - na dole strony. Do zaliczenia etapu konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów ECTS z danej grupy przedmiotów. W przypadku niezaliczenia przedmiotu do wyboru, możesz powtórzyć go w kolejnym roku lub zarejestrować się na inny przedmiot z tej grupy.

Na studiach drugiego stopnia możesz spełnić wymagania dotyczące liczby fakultetów i przedmiotów obieralnych zaliczając do 2 przedmiotów do wyboru z innego kierunku (odpowiednio: z informatyki lub matematyki); w przypadku studentów matematyki punkty za zaliczenie tych przedmiotów będą widoczne w usos jako bonusy, sumujące się przy zaliczeniu etapu z punktami 1000-MAT-FMON. Rozliczenie punktów na ML i informatyce jest jak na razie dokonywane ręcznie, na podstawie podania.

Uwaga: w przypadku rozliczania przedmiotów z innych kierunków jako obieralnych/fakultatywnych, maksymalna liczba przedmiotów podpiętych pod dwa programy studiów nie może przekroczyć trzech.

przedmioty ogólnouniwersyteckie - których katalog znajdziesz na stronie http://usosweb.uw.edu.pl. Niektóre z nich są oferowane przez jednostki spoza UW i są odpłatne. Za zgodą Dziekana możesz zaliczyć także przedmiot spoza wykazu. Mogą to być co od zasady każde zajęcia niezwiązane z Twoim kierunkiem studiów. W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich, na każdym etapie studiów (licencjat/magisterium), powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych. (Obowiązek zaliczenia zajęć ogólnouniwersyteckich nie dotyczy studentów specjalności MSEM).

WF - na studiach licencjackich powinieneś zaliczyć 3 semestry WF w terminach wskazanych w siatce studiów. Zajęciami z wychowania fizycznego zajmuje się Studium Wychowania Fizycznego UW przy ul. Banacha 2a; Nieobecności na zajęciach usprawiedliwisz bezpśrednio w studium WF. Składając w usosweb podanie do dziekana możesz poprosić o przepisanie zaliczenia WF z innej uczelni (do podania dołącz karte przebiegu studiów).  Możesz uzyskać zaliczenie wymaganego semestru zajęć WF przedstawiając również potwierdzenie powołania do kadry narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej potwierdzone przez polski związek sportowy znajdujący się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i ogłoszonym zgodnie z art. 11 ust 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1599 z późn. zm.), posiadanie w danym semestrze aktualnej S klasy w tańcach towarzyskich potwierdzonej przez Polski Związek Sportu Tanecznego lub Federację Sportu Tanecznego, posiadanie w danym semestrze aktualnej min. II klasy sportowej potwierdzonej przez polski związek sportowy danej dyscypliny; Podstawą zaliczenia zajęć WF nie są natomiast: kartnety z obiektów sportowych, dokumenty poświadczające zdobyte uprawnienia sportowe, rachunki lub faktury potwierdzające wykupienie możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych.

BHP - obowiązkowe na wszystkich kierunkach studiów na UW; jeśli już je zaliczyłeś, możesz poprosić o ich podpięcie pod aktualny program studiów i nie zaliczać go ponownie.Zaliczenie BHP z ubiegłych lat zachowuje ważność do 4 lat wstecz - w roku akademickim 2023/24 uznawane będą zaliczenia uzyskane od cyklu 2019/20 w górę. Szkolenie odbywa się na platformie internetowej https://kampus.come.uw.edu.pl i jest dostępne od poczatku semestru do zakończenia egzaminacyjnej sesji poprawkowej. Szkolenie jest dostępne w jęz. polskim i angielskim, materiały dydaktyczne są udostępnione bez ograniczenia czasowego w formie pięciu modułów. Test zaliczeniowy ma formę 26 pytań jednokrotnego wyboru, aby zaliczyć szkolenie należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 14 z nich. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z koordynatorem przedmiotu pod adresem: bhp-pomoc@uw.edu.pl

Niezaliczenie testu wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na warunkowe zaliczenie etapu (o ile z pozostałych przedmiotów uzyskasz wymaganą do tego liczbę punktów) oraz opłatą za powtarzanie przedmiotu w wys. 200 zł.

POWI - obowiązkowe na wszystkich kierunkach studiów na UW (choc może występwać z różnymi kodami); jeśli już je zaliczyłeś, możesz poprosić o ich podpięcie pod aktualny program studiów i nie zaliczać go ponownie. Ma formę jednorazowego spotkania i obejmuje 4h wykładu (zwykle na przełomie listopada i grudnia - informacja co do terminu i formy spotkania jest przekazywana mailowo i ogłaszana przez sekcję studencką), egzamin ma formę testu. Jeśli nie zaliczyłeś POWI na MIM, możesz poszukać jego odpowiednika na innym wydziale i zaliczyć zajęcia tam.

wszyscy studenci studiów licencjackich zobowiązani są zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2 do końca drugiego (bioinformatyka) lub trzeciego (informatyka i matematyka) roku studiów. Ze zdawania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego zwolnione są osoby posiadające zewnętrzny certyfikat językowy wymieniony w załączniku do uchwały Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Jezyków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej. Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć podanie do dziekana przez usosweb, dołączając skan certyfikatu. Ocena z egzaminu certyfikacyjnego nie jest wliczana do średniej studiów.

lektoraty - obowiązkowe tylko dla specjalności MSEM. Rozpoczynając studia dostajesz  żetony na 240 godzin bezpłatnej nauki języka. Jeśli znasz już dobrze jakiś język, możesz bez uczestnictwa w zajęciach podejść do egzaminu certyfikacyjnego, a przysługujące godziny wykorzystać na naukę innego języka lub całkowicie zrezygnować z lektoratu. Na studiach II stopnia masz do wykorzystania 30 żetonów na lektoraty. Rejestracje na lektoraty (z wyjątkiem e-lektoratów) odbywają się w cyklach rocznych. Oznacza to, że jeśli zarejestrowałeś się na zajęcia w semestrze zimowym, system zapisze cię automatycznie również na semestr letni; w przypadku gdy na twoim koncie nie będzie odpowiedniej liczby żetonów, zostanie naliczona opłata - dlatego, jeśli nie chcesz kontynuować nauki, powinieneś wyrejestrować się z lektoratu samodzielnie podczas tury rejestracyjnej. Po przestawieniu dokumentu potwierdzajacego zaliczenie wymaganej liczby godzin lektoratu na innej uczelni możliwe jest zwolnienia z zaliczania obowiązkowego lektoratu (należy złożyć podanie przez usosweb); Jeśli plan studiów twojego kierunku nie przewiduje obowiązkowego lektoratu, powinieneś podpiąc go tylko pod program studiów (ale nie pod etap);

proseminaria - podczas których przygotujesz swoją pracę licencjacką. Rejestracja na proseminarium informatyczne (Zespołowy Projekt Programistyczny) oraz na pracownię licencjacką dla bioinformatyki odbywa się w zwykłej rejestracji na przedmioty.  Proseminaria matematyczne mają osobną turę rejestracyjną.

seminaria magisterskie - wybierane podczas rekrutacji na studia II stopnia. W IRK możesz podać do trzech możliwości wyboru, o kwalifikacji zadecyduje lista rankingowa.  Wybór seminarium na matematyce decyduje o programie magisterskim i specjalizacji. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku seminarium magisterskiego jest zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej składa w APD opiekun. Na II roku zostaniesz zarejestrowany administracyjnie na to samo seminarium magisterskie, na którym byłeś na pierwszym. Jeśli chcesz je zmienić powinieneś złożyć podanie do Dziekana ze zgodą prowadzącego każde z seminariów. Warunkiem zaliczenia drugiego roku seminarium jest złożenie w APD zaakceptowanej przez opiekuna pracy magisterskiej. Więcej o pracy magisterskiej.