Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Erasmus+

Erasmus+ — kalendarium rekrutacji stypendystów
(studia częściowe w r.akad. 2017/18)

Rozpoczynamy rekrutację stypendystów programu Erasmus. Poniżej kalendarium. Bardzo proszę o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili. Po zakończeniu kwalifikacji, będzie jeszcze można ubiegać się o wyjazd na pozostałe wolne miejsca z wszystkimi przywilejami przysługującymi studentowi Erasmus, ale stypendium zostanie przyznane tylko gdy pozostaną wolne środki, a szansa na to jest niewielka.

 • 26 stycznia 2017 – otwarcie w USOSweb rejestracji wniosków kandydatów do stypendium Erasmus
 • 4 marca 2016, godz. 24:00 – zamknięcie rejestracji.
 • 6 marca 2016, do godz. 18:00 – ogłoszenie przez Komisję złożoną z Dziekana ds. studenckich, przedstawiciela Samorządu Studentów oraz wydziałowego koordynatora Erasmus wyników kwalifikacji złożonych wniosków. Osoby zakwalifikowane będą proszone o bardzo sprawne wypełnienie formularza „zgłoszenie kandydata na wyjazd” – instrukcja zostanie rozesłana drogą mailową. Termin dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza – 8 marca 2016, do godz. 14:00.
 • 10 marca 2016, do godz. 15:00 całość dokumentacji musi zostać dostarczona do Biura Współpracy z Zagranicą.

Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od werdyktu Komisji do Dziekana a dalej do Prorektora ds. współpracy zagranicznej. Ma na to czas do 10 marca 2017.

Studenci, dla których zabrakło miejsca w wybranych przez nich uczelniach są umieszczani na liście rezerwowej. Będą mogli wyjechać otrzymując stypendium, jeśli takie miejsce się zwolni .

Kto może uczestniczyć w programie

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie Erasmus+ studia częściowe jest bycie studentem Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Wynika z tego, że w rekrutacji na rok akademicki 2017/18 nie mogą brać udziału studenci, którzy w roku akad. 2016/17 studiują na drugim roku studiów magisterskich. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich mogą aplikować, ale wyjazd nastąpi tylko wtedy, gdy w momencie wyjazdu będą studentami UW studiów magisterskich.

Ze względu na duży odsiew studentów w rekrutacji nie mogą brać udziału studenci, którzy w roku akademickim 2016/17 studiują na pierwszym roku studiów licencjackich.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy już uczestniczyli w wymianie Erasmus. W programie Erasmus + obowiązuje bowiem zasada, że studentowi przysługuje stypendium Erasmus (na studia i praktyki łącznie) na okres 12 miesięcy na każdym etapie studiów. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium Erasmus studentów, którzy uczestniczyli już w progarmie Erasmus LLP (poprzednia edycja) znajdują się w dokumencie BWZ : Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantóww celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu Rok akademicki 2017/2018

Zasady uczestnictwa i stypendium

Wydział przeprowadza kwalifikację kandydatów i listę rankingową przekazuje do Biura Współpracy z Zagranicą, które podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd i przyznania mu stypendium. Wysokość stypendium jest taka sama we wszystkich uczelniach w Polsce i zależy od kosztów utrzymania w kraju do którego student wyjeżdża i wynosi:

 1. 500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja , Wielka Brytania, Włochy;

 2. 450 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;

 3. 350 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd do Lozanny, po zaakceptowaniu ich wniosku przez EPFL w Lozannie otrzymają stypendium szwajcarskie.

Ponadto studenci, którym przyznano stypendium socjalne dodatkowo otrzymują 200 euro miesięcznie. Wszystkie świadczenia stypendialne są nadal wypłacane w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Wyjątek stanowią stypendia pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – te ulegają zawieszeniu na czas wyjazdu.

Uniwersytet Warszawski gwarantuje stypendium na 5 miesięcy studiów na uczelni partnerskiej. Dotyczy to także studentów, którzy wyjeżdżają na umowy roczne. W przypadku, gdy pozostaną wolne środki, to studenci przebywający na umowach rocznych dostaną je w pierwszej kolejności. W ubiegłym roku i dwa lata temu obowiązywala ta sama zasada i wszyscy stypendium otrzymali.

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani po 10 marca 2017 nie mają gwarancji otrzymania stypendium. Będzie ono przyznawane w kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych przez Uniwersytet środków finansowych przeznaczonych na ten cel i szansa na jego otrzymanie jest niewielka.

Szczegółowe zasady są opisane tutaj: Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantóww celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programuRok akademicki 2017/2018

Wymagania językowe

W programie Erasmus + każda uczelnia precyzuje wymagania znajomości języka na danym etapie studiów. Student deklaruje poziom znajomości języka w swoim formularzu aplikacyjnym. W trakcie rekrutacji wewnątrz wydziałowej deklarowany poziom znajomości języka nie będzie sprawdzany. Musicie się jednak Państwo liczyć z tym, że uczelnia partnerska może takiego dokumentu żądać. Należy więc koniecznie sprawdzić na stronie internetowej, czy uczelnia do której zostaliście Państwo zakwalifikowani wymaga dokumentu potwierdzającego biegłość językową i jakiego dokumentu. Każdy student będzie musiał przed wyjazdem wypełnić test on line w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS” z języka, w ktorym będzie studiować.

Sposób rejestracji kandydatów

Kandydaci na stypendystów Erasmus w roku akademickim 2017/2018 rejestrują się za pośrednictwem USOSweb. Tam także widoczne są wszystkie oferty wraz z informacją, którego etapu studiów dotyczą i na jak długo student może wyjechać. Student wybiera trzy uczelnie w kolejności swoich preferencji.
Częścią aplikacji jest opinia pracownika WMIM o kandydacie. Student wybiera opiniodawcę sam i uzyskawszy jego zgode umieszcza jego nazwisko w formularzu. Opiniodawcy składają swoje opinie także za pośrednictwem USOSweba – formularz opinii jest widoczny po zalogowaniu się na stronie „dla pracownika”. Proszę pamiętać, że do 4 marca 2017 do północy w dokumentacji kandydata ma znaleźć się opinia, proszę więc uwzględnić, że opiniodawca też musi mieć czas na jej napisanie. Opinia jest dla studenta niewidoczna.Wszelkie problemy z serwisem proszę zgłaszać do mnie.

Poniżej znajdziecie Państwo listę uczelni partnerskich – jest ona także w USOSwebie.

Lista partnerskich uczelni

 

W procesie kwalifikacji każdy wniosek jest oceniany – na ocenę największy wpływ ma średnia ocen (tylko z przedmiotów matematycznych i informatycznych) z dotychczasowego przebiegu studiów łącznie z sesją zimową 2016/17, ale także opinia o kandydacie i w pewnej mierze list motywacyjny. W liście motywacyjnym przydatna do kwalifikacji jest informacja o matematycznych lub informatycznych zainteresowaniach studenta – także taka, że nie są one sprecyzowane. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kwalifikacji wydziałowej jest legitymowanie się średnią ze studiów co najmniej 3,5. W przypadku wyjazdów do Edynburga, Bonn, Freie Universitet w Berlinie, Lozanny i Ecole Polytechnique rozpatrywane będą wnioski tylko tych studentów, których średnia ocen wynosi co najmniej 4.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu studenta podejmuje Komisja złożona z Dziekana ds. studenckich, koordynatora Erasmus i przedstawiciela Samorządu Studenckiego. W przypadkach wątpliwych komisja rozpatrzy wszystkie oceny studenta i może także brać pod uwagę jakie przedmioty, o jakiej trudności składają się na średnią.

W momencie wyjazdu student nie może powtarzać roku. Dopuszczalny jest jeden warunek, ale wówczas wymagana jest zgoda Prodziekana ds. studenckich i koordynatora Erasmus.

Uwaga: Studenci III roku studiów licencjackich, którzy chcą wyjechać w semestrze zimowym I roku studiów magisterskich muszą dostatecznie wcześnie spełnić wszystkie wymagania etapu licencjackiego. Ogólne zasady stanowią bowiem, że student w momencie wyjazdu musi być studentem UW, zatem należy koniecznie dostatecznie wcześnie zdać egzamin licencjacki, złożyć w sekcji studenckiej wszystkie dokumenty i nie zapomnieć o podpisaniu ślubowania. Tylko po spełnieniu tych warunków student może być wpisany do systemu USOS jako student etapu magisterskiego i przystąpić do podpisania umowy z BWZ. Nie należy liczyć na to, że wszystko uda się załatwić w ostatniej chwili.

Dalsze kroki

Uczelnia partnerska jest powiadamiana o tym, którzy studenci zostali zakwalifikowani na studia częściowe. Obowiązek przesłania do uczelni wymaganych przez nią dokumentów w wyznaczonym terminie spoczywa na studencie. Dlatego, po zakwalifikowaniu się należy bezzwłocznie sprawdzić na stronach internetowych uczelni, jakie należy przedstawić dokumenty by zarejestrować się jako student Erasmus i w jakim terminie. Lista dokumentów jest różna, ale zawsze zawiera wyciąg ocen (otrzymuje się go w Sekcji Studenckiej) oraz Learning Agreement (LA) i może zawierać dokument potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie. Studentom, którzy wybierają się na studia w semestrze zimowym radzę aplikować od razu po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się do programu – zwiększa to szansę na otrzymanie dobrego miejsca w akademiku.

Porozumienie o programie zajęć

Porozumienie o programie zajęć jest spisem zajęć, które stypendysta programu Erasmus zamierza zaliczyć w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Porozumienie jest zawierane indywidualnie z każdym studentem i wymaga akceptacji wydziałowego koordynatora Erasmus. Obowiązują dwie ogólne zasady:

 1. Wybrane przedmioty powinny w sumie dawać ok. 30 punktów ECTS.

 2. Przedmioty wybrane w uczelni partnerskiej łącznie z wybranymi w danym roku akademickim na MIMUW muszą umożliwić studentowi zaliczenie roku. W pewnych przypadkach, o których poniżej, wymagania odnośnie zaliczenia roku są z powodu wyjazdu modyfikowane.

Porozumienie o programie zajęć student wypełnia w Usosweb i koordynator je w USOSweb zatwierdza. Dopiero zatwierdzone LA i papierowy załącznik do niego (podpisany przez koordynatora) i uczelnię partnerską uprawnia studenta do sfinalizowania w BWZ formalności związanych z wyjazdem i wypłatą stypendium.

Ponadto przy tworzeniu porozumienia o programie zajęć i zaliczaniu przedmiotów z uczelni partnerskiej na poczet programu na MIMUW obowiązują następujące zasady:

 1. Jeżeli przedmiot zaliczany na uczelni partnerskiej ma być uznany za równoważny przedmiotowi z MIMUW, to należy przedstawić wykładowcy przedmiotu na MIM program i uzyskać jego zgodę na uznanie przedmiotu jako równoważnego (ew. po zdaniu egzaminu z części materiału). Taka zgoda w formie maila powinna być przesłana koordynatorowi Erasmus przed zatwierdzeniem LA.

 2. Studentom I roku studiów magisterskich kierunku informatyka wymóg zaliczenia przedmiotów obowiązkowych przekłada się na drugi rok studiów magisterskich, o ile uczelnia partnerska nie oferuje przedmiotu o zbliżonej tematyce (patrz punkt 1).

 3. W trakcie pobytu można uczęszczać na przedmiot o programie zbliżonym do już zaliczonego na MIMUW. Punkty za taki przedmiot liczą się w puli wymaganych 30 ECTS, ale przedmiot nie może być uznany jako część programu na MIMUW.

 4. Student jest zwalniany z obowiązku zaliczenia seminarium ew. proseminarium w semestrze w którym przebywa w uczelni partnerskiej.

 5. Nie ma możliwości zaliczania przedmiotu na MIMUW „zdalnie” tzn. w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. kurs prowadzony jest przez internet) można uzyskać zgodę na „zdalne” zaliczanie przedmiotu .

 6. Przedmioty zaliczone w trakcie wyjazdu są na ogół zaliczane jako przedmioty „do wyboru”.

 7. Kursy językowe odbywane w uczelni partnerskiej mogą być zaliczone jako wykłady ogólnouniwersyteckie.

Porozumienie o programie zajęć może być (i w większości przypadków jest) modyfikowane w trakcie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. W celu zmodyfikowania LA należy napisać mail do koordynatora Erasmus prosząc o odblokowanie w USOSweb e-LA przedstawiając modyfikację jakiej chce się dokonać. Po uzyskaniu zgody koordynatora i wprowadzeniu zmian należy powiadomić koordynatora mailowo, że LA jest gotowe do zaakceptowania. Zmian można dokonywać tylko w trakcie pierwszego miesiąca trwania semestru w uczelni partnerskiej. Późniejsze zmiany nie będą możliwe i jest to nowa zasada wprowadzona odgórnie przez Unię Europejską.

Powrót

Przed powrotem do kraju, należy wydrukować zaakceptowane LA, uzyskać na nim wymagane podpisy i wraz z zaświadczeniem o odbyciu studiów przedstawić w BWZ. Wykaz uzyskanych ocen jest podstawą do zaliczenia roku na MIM. Student przedstawia koordynatorowi Erasmus swój wykaz ocen lub przesyła mailem jego skan. Wówczas w Usosweb pojawia się możliwość wprowadzenia ocen do systemu USOS. Po zaakceptowaniu w USOS ocen przez koordynatora student składa w Sekcji Studenckiej oryginał wykazu ocen. Należy także udać się do BWZ