next up previous contents
Next: 6 Testy funkcjonalne Up: Apache JMeter Previous: 4 Pierwsze kroki   Spis rzeczy

5 Osiem kroków do prostego Test Planu

W tym i następnych rozdziałach będziemy tworzyć testy dla przykładowej aplikacji jsp.zip (oczywiście na serwerze aplikacyjnym JONAS).

5.1 Krok 1: Uruchomienie JMeter

Uruchamiamy JMeter w środowisku graficznym, zgodnie z wcześniejszym opisem. Deploy'ujemy aplikacje i uruchamiamy jonasa.

5.2 Krok 2: Określenie liczby symulowanych użytkowników i ilości powtórzeń

Klikamy na TestPlan, następnie z menu wybieramy Add/Thread Group. W oknie Thread Group określamy liczbę wątków i liczbę powtórzeń.

\includegraphics{screenshoty/Thread_Group.eps}

5.3 Krok 3: Stworzenie HTTPRequest

Klikamy na Thread Group i wybieramy Add/Sampler/HTTP Request. Wypełniamy odpowiednie pola w oknie Thread Group (podajemy serwer, port, protokół itp.).

W naszym przypadku url to serwerem jest localhost, port 9000, ścieżka /jsp/date.jsp

\includegraphics{screenshoty/HTTPRequest.eps}

5.4 Krok 4: Format wyników

Wybieramy formę reprezentacji wyników. Robimy to klikając na Thread Group i wybierając jeden z elementów z Add/Listener.

W naszym przypadku wybierzemy View Results Tree - pozwala ono na przeglądanie kolejnych żądań i odpowiedzi uzyskanych od serwera.

\includegraphics{screenshoty/Results_Tree.eps}

5.5 Krok 5: Zachowanie Test Planu

W każdym momencie można zapisać Test Plan, wybierając z menu File/Save Test Plan, lub Ctrl-S. Z pewnością warto to zrobić przed wykonianiem Test Planu.

Wygenerowany przez nas scenariusz można znaleźć tutaj. Warto otworzyć go w JMeter i ponownie obejrzeć.

5.6 Krok 6: Wykonanie scenariusza

Po przygotowaniu scenariusza testowego nadszedł czas na jego wykonanie . W tym celu z menu wybieramy Run/Start, lub Ctrl-R.

Gdy scenariusz zostanie wykonany, możemy obejrzeć rezultaty przedstawione przez wybrane przez nas wcześniej listenery. W tym celu należy kliknąć na obiekt listenera (np. View Results Tree i obejrzeć wyniki w prawym oknie.

5.7 Krok 7: Przegląd wyników testów

\includegraphics{screenshoty/Results_Tree_wykonany.eps}

5.8 Krok 8: Dodatkowe elementy

Warto rozszerzyć nasz prosty Test Plan o dodatkowe elementy - pozwoli to na wygodniejszą (i lepszą) reprezentację wyników, a także nałożenie dodatkowych warunków na poszczególne składowe testów.

W naszym przpadku dodaliśmy asercje, które pozwalają na bardziej precyzyjne określenie, jakie odpowiedzi serwera są poprawne.

Nowymi elementami w Test Planie są również listenery służące do reprezentacji graficznej rezultatów.

\includegraphics{screenshoty/Asercje.eps}


next up previous contents
Next: 6 Testy funkcjonalne Up: Apache JMeter Previous: 4 Pierwsze kroki   Spis rzeczy
Przemyslaw Strzelczak 2005-05-20