Program wykładu wraz z wykazem literatury


Adres kursu na platformie moodle

Zasady zaliczania przedmiotu w roku akademickim 2020/2021

1. Ćwiczenia odbywają się na platformie Zoom na żywo on-line. Osoba dołączająca do spotkania proszona jest o wpisanie się na listę obecności na czacie.

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować, zgodnie z Regulaminem Studiów, utratę prawa do zaliczania przedmiotu.

3. Przewiduje się dwanaście serii zadań domowych, które będą ogłaszane najpóźniej następnego dnia po każdych zajęciach i których rozwiązywanie stanowić będzie istotną część kolejnych zajęć.

4. Do egzaminu w pierwszym terminie dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 50% punktów z zadań domowych.

5. Numery rozwiązanych zadań domowych są zgłaszane na początku ćwiczeń wraz z wpisem na listę obecności na czacie. Jeśli okaże się, że zgłoszone zadanie, wbrew przekonaniu zgłaszającego, zostało rozwiązane błędnie, punkt za to zadanie nie zostanie przyznany. Świadome zgłoszenie zadania, którego się nie rozwiązało, może być podstawą utraty wszystkich dotychczas zebranych punktów.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach, zadania domowe, przypadające na dni nieobecności, można zaliczyć w terminie i formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia.

7. Egzaminy odbywające się w sesji będą się składały z części pisemnej, obejmującej teorię i zadania (dla wszystkich) oraz ustnej (patrz p. 8).

8. W szczególnych wypadkach wykładowca może zaproponować studentowi egzamin ustny, którego wynik może zmienić ocenę wynikającą z egzaminu pisemnego. Na dopuszczenie do egzaminu ustnego wpływ ma liczba punktów z zadań domowych oraz opinia z ćwiczeń. Liczba zaproszeń na egzamin ustny może istotnie wzrosnąć, jeśli egzamin pisemny będzie zdalny.

9. O egzamin w terminie zerowym mogą się ubiegać osoby, które w ocenie prowadzącego zajęcia mieszczą się (pod względem punktów za zadania domowe, aktywności na ćwiczeniach, ew. aktywności na wykładzie) wśród czołowych 10% uczestników kursu. O możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego można się starać począwszy od 15 stycznia 2021 r. Egzamin zerowy będzie wyłącznie ustny i będzie sprawdzał zarówno umiejętność rozwiązywania zadań, jak i znajomość teorii.

10. Ocena z przedmiotu wystawiana jest wyłącznie na podstawie egzaminu.Skrypt wykładu.


Aksjomaty ZFC.
Egzamin z 29.06.2015 ( .pdf )

Egzamin z 2.09.2015 ( .pdf )

Egzamin z 20.06.2016 ( .pdf )

Egzamin z 6.09.2016 ( .pdf )

Egzamin z 23.06.2017 ( .pdf )

Egzamin z 31.09.2017 ( .pdf )

Egzamin z 27.01.2018 ( .pdf )

Egzamin z 19.02.2018 ( .pdf )

Egzamin z 29.01.2020 ( .pdf )

Egzamin z 20.02.2020 ( .pdf )

Egzamin z 8.02.2021 ( .pdf )

Zadania na 27.10.2020 ( .pdf )

Zadania na 3.11.2020 ( .pdf )

Zadania na 10.11.2020 ( .pdf )

Zadania na 17.11.2020 ( .pdf )

Zadania na 24.11.2020 ( .pdf )

Zadania na 1.12.2020 ( .pdf )

Zadania na 8.12.2020 ( .pdf )

Zadania na 15.12.2020 ( .pdf )

Zadania na 22.12.2020 ( .pdf )

Zadania na 12.01.2021 ( .pdf )

Zadania na 19.01.2021 ( .pdf )

Zadania na 26.01.2021 ( .pdf )