polska wersja

english version

News

Aktualności

About (short description)

The whole world as we know it consists of networks: people are connected in social networks, cities in road networks, neurons in neural networks. The increasing knowledge about the universe around us, a large amount of collected data, as well as the popularization of the Internet have caused in the past two decades enormous interest in new techniques of network analysis. In this project we will address one of the fundamental research problem, which is centrality analysis, i.e., an attempt to answer the question which vertices play a key role in the network, taking into account only the network structure. Scientists have already proposed a number of centrality measures but their multiplicity and lack of a clear distinction between them makes selecting the appropriate measures for a particular application virtually impossible.

The goal of the project is to better understand the centrality measures through the creation of their systematic classification. This classification will be based on the axiomatic approach, i.e., defining the measures not with complicated mathematical formulas, but using a few simple and understandable for everyone properties. Based on the classification we will identify existing or a new measure suitable to each of the three applications: identifying key terrorists in criminal networks, reliable vertices in the Internet of Things, and the most important nodes in biological networks.

O projekcie (krótki opis)

Cały świat jaki znamy składa się z sieci: ludzie połączeni są w sieci społeczne, miasta w sieci drogowe, a komórki nerwowe w sieci neuronowe. Coraz większa wiedza o otaczającym nas wszechświecie, duża ilość zebranych danych, a także popularyzacja internetu spowodowały w ostatnich dwóch dekadach olbrzymie zainteresowanie nowymi technikami analizy sieci. W tym projekcie zamierzamy zająć się jednym z fundamentalnych problemów badawczych, jakim jest tzw. analiza centralności, czyli próba odpowiedzenia na pytanie, które wierzchołki odgrywają kluczową rolę w sieci, biorąc pod uwagę jedynie jej strukturę. Naukowcy zaproponowali już wiele miar centralności jednak ich mnogość i brak jasnego rozróżnienia pomiędzy nimi, powoduje, że wybranie odpowiedniej miary dla konkretnego zastosowania jest praktycznie niemożliwe.

Celem projektu jest lepsze zrozumienie miar centralności poprzez stworzenie ich systematycznej klasyfikacji. Klasyfikacja ta będzie opierać się na podejściu aksjomatycznym, czyli zdefiniowaniu danej miary nie za pomocą skomplikowanych wzorów matematycznych, a przy pomocy kilku prostych i zrozumiałych dla każdego cech. Na podstawie klasyfikacji wskażemy istniejącą lub nową miarę pasującą do każdego z trzech zastosowań: identyfikowanie kluczowych przestępców w sieciach kryminalnych, wiarygodnych wierzchołków w Internecie Rzeczy oraz najważniejszych węzłów w sieciach biologicznych.

Members

Zespół


Oskar SkibskiOskar Skibski
Principal InvestigatorKierownik Projektu

University of WarsawUniwersytet Warszawski, PL

Jadwiga Sosnowska
PhD StudentDoktorantka

University of WarsawUniwersytet Warszawski, PL

Tomasz Wąs
PhD StudentDoktorant

University of WarsawUniwersytet Warszawski, PL

Collaborators

Współpracownicy


Julien Lesca
CollaboratorWspółpracownik

Universite Paris-Dauphine, FR

Stefano Moretti
CollaboratorWspółpracownik

Universite Paris-Dauphine, FR

Talal Rahwan
CollaboratorWspółpracownik

Khalifa University, UAE

Michael Wooldridge
CollaboratorWspółpracownik

University of Oxford, UK

Makoto Yokoo
CollaboratorWspółpracownik

Kyushu University, JP


Publications (so far)

Publikacje (dotychczasowe)