Zbigniew Marciniak
  Algebra II (semestr letni 2017/18)


       Zasady zaliczania:

W połowie semestru będzie kolokwium, na którym będzie można zdobyć 0-100 punktów.
Egzamin końcowy będzie pisemny; będzie można na nim zdobyć 0-120 punktów.
Za pracę na ćwiczeniach można będzie uzyskać 0-30 punktów.
Wynik końcowy będzie zależał od sumy uzyskanych punktów.


       Podręcznik do pierwszej części wykładu: Steven Weintraub Galois Theory 2016 pdf

       Aktualny stan punktacji za prace domowe pdf

  Dydaktyka matematyki (semestr letni 2017/18)
   Prowadzący: Agnieszka Sułowska, Zbigniew MarciniakWykład oraz towarzyszące mu ćwiczenia mają za zadanie wprowadzić słuchaczy w zagadnienia dydaktyki ogólnej. Zajęcia te, łącznie z zajęciami z metodyk przedmiotowych oraz praktykami, dają przyszłym nauczycielom matematyki przygotowanie
w zakresie dydaktycznym (Moduł 3), określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela.

W szczególności, uczestnicy zajęć zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

I. Przedmiot zainteresowania dydaktyki. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój osobowy i społeczny. Rola nauczyciela w tym procesie.

II. Polityka edukacyjna. Polski system oświaty - organizacja i funkcjonowanie. Elementy prawa oświatowego i system informacji oświatowej. Podstawy programowe. System egzaminacyjny.

III. Proces nauczania i uczenia się. Organizacja procesu kształcenia i pracy klasy oraz indywidualnych uczniów. Techniki pracy i komunikacji z uczniami.

IV. Ocenianie. Zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych. Badania edukacyjne krajowe i międzynarodowe.

V. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych - deficytów oraz szczególnych uzdolnień.


  Ćwiczenia z Algebry I (2015/16)

       Zadania z teorii grup prof. J. Oknińskiego pdf
       Zadania z teorii pierścieni prof. J. Oknińskiego pdf


       Grupy automorfizmów niektórych grup pdf
       O największym wspólnym dzielniku pdf       


       Zadania domowe - seria I pdf
       Zadania domowe - seria II pdf
       Zadania domowe - seria III pdf
       Zadania domowe - seria IV pdf
       Zadania domowe - seria V pdf
       Zadania domowe - seria VI pdf
       Zadania domowe - seria VII pdf
       Zadania domowe - seria VIII pdf


  Wykład monograficzny: Pierscienie grupowe 2014/15

       Notatki z wykładu pdf

          Artykuł Adamsa o H-przestrzeniach. pdf
          Zestaw zadań nr 1 pdf
          Zestaw zadań nr 2 pdf
          Twierdzenie Catalana pdf


  Ćwiczenia: Algebra I* - 2013/14

       Zestaw zadań nr 1 pdf
       Zestaw zadań nr 2 pdf


       Trzy zestawy zadań z podobnego kursu w MIT pdf  pdf  pdf

       Rozwiązania zadań z kolokwium pdf
       Wyniki kolokwium pdf


       Działanie grupy na zbiorze. Twierdzenie Sylowa (rozszerzone notatki) pdf
       Struktura grup - produkty proste i półproste (rozszerzone notatki) pdf)
       Przykład dziedziny ideałów głównych, która nie jest pierścieniem euklidesowym pdf

       Lista grup rzędu < 101 pdf
       Wymiar przestrzeni liniowej (uzupełnienie z GAL) pdf
       Lemat Kuratowskiego-Zorna z pewnika wyboru (uzupełnienie WM) pdf
       Automorfizmy grup symetrycznych - seria zadań pdf

  Wykład: Matematyka dyskretna i algebra liniowa 2013/14

       Program wykładu pdf

       Notatki o wyznacznikach pdf
       Zadania z algebry liniowej pdf
       Rozwiązania dwóch ostatnich zadań z algebry liniowej pdf
       Rozwiązanie zadania nr 13 z algebry liniowej pdf

       Kombinatoryka - wykład I. pdf
       Kombinatoryka - wykład II. pdf

       Zadania z kombinatoryki pdf

       Wyniki kolokwium pdf