Reprezentacja Wiedzy

Egzamin pisemny odbędzie się 28.01.2019 o godz. 10:00 w sali 3130.

Egzamin ustny odbędzie się 31.01.2019 o godz. 11:00 w pokoju 4220.

Na egzaminie pisemnym wolno korzystać z przyniesionych przez siebie notatek i slajdów.

Slajdy z wykładu

  1. Logika, Logic
  2. Peri physeos, Peri_physeos
  3. Grafy pojęć i byty mentalne, Conceptual Graphs and Mental Objects
  4. Reasoning about Actions and Causality
  5. Ontologie w Semantic Web, Ontologies in the Semantic Web,
  6. SPARQL, DBpedia, inżynieria wiedzy i integracja modeli danych, SPARQL, DBpedia, knowledge engineering and data model integration
  7. Bazy Wiedzy, Knowledge Bases

Literatura

John F. Sowa, "Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations"

Inne materiały


Zadanie zaliczeniowe 1

Termin oddania 31.12.2018 godz. 23:59

Zapisz następujące zdania za pomocą grafów pojęć.

Dodaj do ontologii LKIF-Core pojęcia występujące w powyższych zdaniach.

Utwórz ich reprezentację powyższych zdań datalogu.

Dodaj aksjomaty umożliwiające wnioskowanie, tak by datalog udzielał poprawnych odpowiedzi na pytania:

Zapisz też powyższe pytania w datalogu.

Rozwiązania zadań należy wysłać mailem. Grafy pojęć można ewentualnie oddać na papierze.

Za zadanie można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Za każdy dzień spóźnienia odejmowany jest 1 punkt.

Wyniki zadania należy przesłać na adres wjaworski@mimuw.edu.pl.

Uwagi:


Task 1

Deadline: 31.12.2018 23:59

Write the following sentences using the concept graphs.

Add to LKIF-Core ontology terms used in the above sentences.

Create the representation of these sentences Datalog.

Add axioms that would allow inference, so that DataLog would give correct answers to the following questions:

Write the above questions in Datalog.

Solutions of task should be sent by e-mail. Graphs can be possibly given on paper.

For the task one can receive a maximum of 20 points. For each day of delay 1 point is subtracted.

Solutions should be sent to wjaworski@mimuw.edu.pl.

Notes:


Zadanie zaliczeniowe 2

Termin oddania 28.01.2019 godz. 13:30

Zapisz treść restrykcji zawartych w załączonym pliku w języku logiki (za pomocą notacji zdefiniowanej na slajdach z wykładu).

Na przykład dla pojęcia Organization opis powinien mieć postać

Rozwiązania zadań można wysłać mailem lub oddać na papierze.


Task 2

Deadline: 28.01.2019 13:30

Write the contents of restrictions contaoned in the attached file in the language of logic (using the notation defined on the lecture slides).

For example, for the concept Organization the description should be following:

Solutions may be sent by e-mail or delivered on paper.


Wojciech Jaworski

07.01.2018