Zadanie 1. Przypomnienie arytmetyki wektorowej.

 1. Dany jest wektor liczb zmiennoprzecinkowych x. Wyjaśnij, co oblicza poniższy kod:
v <- mean((x-mean(x))^2)
 1. Utwórz zmienną całkowitoliczbową n z wybraną przez siebie wartością od 100 do 5000. Wylosuj n obserwacji z rozkładu normalnego z wybranymi przez siebie parametrami \(\mu\) i \(\sigma\), korzystając z funkcji rnorm. Następnie, wykorzystując jedynie funkcję sum, oblicz nieobciążony estymator wariancji oraz estymatory największej wiarygodności wariancji i odchylenia standardowego. Twój kod powinien zająć co najwyżej 7 linijek.
  Porównaj swoje wyniki z funkcjami var oraz sd. Jaki estymator wariancji jest zaimplementowany domyślnie w R?

Przykładowe wyniki:

cat(results)
## Wariancja, estymator nieobciazony: 1.00994671330817
## Wariancja, estymator ML: 1.00489697974163
## Odchylenie, estymator ML: 1.00244549963658

Macierze

W następnym zadaniu skorzystamy z nowego typu danych, czyli macierzy.
Mając wektor x, możemy przekształcić go w macierz o n wierszach i m kolumnach komendą matrix(x, nrow=n, ncol=m).
Wypełnianie macierzy domyślnie odbywa się kolumna po kolumnie. Możemy również wypełniać ją wiersz po wierszu podając argument byrow=TRUE.
Jeśli wektor ma mniej niż nm elementów, to nastąpi jego recykling - po wyczerpaniu wartości z x wracamy do jego początku i wypełniamy macierz dalej.
Jeśli podamy wyłącznie argument nrow (lub ncol), liczba kolumn (wierszy) zostanie dobrana automatycznie.
Przetestuj działanie komendy matrix, wpisując w konsolę matrix(1:9, ncol=3) oraz matrix(1:6, ncol=3).

Mając macierz M, możemy przyłożyć dowolną funkcję kolejno do wszystkich wierszy lub kolejno do wszystkich kolumn.
Pozwala to na przykład w prosty sposób otrzymać średnią z każdej kolumny. W tym celu wykorzystujemy funkcję apply(X, n, f), gdzie X to macierz wejściowa, F to funkcja, a n oznacza czy chcemy przyłożyć F do wierszy (n=1) czy kolumn (n=2) macierzy X.
Przetestuj działanie komendy apply, wpisując w konsolę M <- matrix(1:9, ncol=3), a następnie apply(M, 2, mean) oraz apply(M, 1, sum).

Macierze i komenda apply będą jednymi z najczęściej wykorzystywanych przez nas narzędzi pakietu R.
Warto zatem dobrze zrozumieć ich działanie i wiedzieć, w jakich sytuacjach ich używać.

Zadanie 2. Trzy estymatory wariancji

Korzystając z funkcji rnorm, wylosuj 5000 obserwacji z rozkładu normalnego o średniej 0 i wybranym przez siebie odchyleniu standardowym \(\sigma\).
Przekształć otrzymany wektor w macierz o wymiarach 10 x 500. W każdej kolumnie wyestymuj wariancję korzystając z funkcji apply oraz var. Funkcja var zwraca nieobciążony estymator wariancji: \[\hat{S}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2.\] Dodatkowo, w każdej kolumnie wyestymuj wariancję korzystając z estymatorów \[\hat{S}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2\] oraz \[\hat{S}_2^2 = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2.\]

Wskazówka. Mając wartości estymatora \(\hat{S}^2\) w wektorze S, estymator \(\hat{S}_1^2\) możesz łatwo otrzymać jako S1 <- S*9/10.

Wyestymuj i porównaj obciążenia i odchylenia standardowe wszystkich trzech estymatorów wariancji. Następnie wyestymuj i porównaj porównaj błędy średniokwadratowe estymatorów: \[RMSE = \sqrt{\mathbb{E}(\hat{\theta}-\theta)^2},\] \[\hat{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (\hat{\theta}_i - \theta)^2}.\]

Błąd średniokwadratowy mówi nam, jak daleko, średnio rzecz biorąc, wartość wyestymowana parametru \(\theta\) znajduje się od jego wartości prawdziwej.
Estymujemy go korzystając z prawdziwej wartości parametru oraz \(n\) realizacji estymatora, \(\hat{\theta}_i\), czyli po prostu tego co wyliczamy z macierzy.
W naszym przypadku parametr \(\theta\) to wariancja \(\sigma^2\) naszego rozkładu normalnego.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji, który estymator zdaje się mieć najmniejsze obciążenie? A który najmniejszy błąd średniokwadratowy?

Przykładowy sposób przedstawienia wartości estymatora \(\hat{S}^2\) na histogramie i zaznaczenia prawdziwej wartości \(\sigma^2\):

S_data <- data.frame('var_values' = S)
ggplot(S_data) + geom_histogram(aes(x=var_values), bins=30) +   # tak tworzymy histogram
 geom_point(aes(x=my_sigma^2,y=0), col='red', size=3) +      # tak dodajemy dużą czerwoną kropkę
 geom_vline(xintercept = my_sigma^2, col='red')          # a tak pionową czerwoną linię

Funkcje

W następnym zadaniu zbadamy obciążenie estymatora odchylenia standardowego w zależności od liczebności próby, z jakiej estymujemy odchylenie standardowe. W tym celu wykorzystamy kolejne ważne narzędzie pakietu R, czyli funkcje. Spotkaliśmy się już z gotowymi funkcjami w R, na przykład var.
Własne funkcje natomiast piszemy w następujący sposób:

S2var <- function(X){
 # Funkcja obliczajaca estymator wariancji S2 na podstawie wektora X.
 m <- mean(X)
 v <- sum((x-m)^2)/(length(X)+1) # funkcja length(X) zwraca długość wektora X
 return(v)
}

Powyższy kawałek kodu utworzy funkcję o nazwie S2var, która przyjmuje wektor X i zwraca wartość estymatora wariancji \(\hat{S}_2^2\). Zwróćmy uwagę, że w R przypisujemy funkcję na zmienną, tak samo jak dowolny inny typ danych.

Bardzo odradzam pisanie własnych funkcji w konsoli. Na ogół są to już nieco dłuższe kawałki kodu i zbyt łatwo popełnić w nich błąd. Funkcje należy pisać albo w skryptach, albo w notatnikach Rmarkdown. Wyjątkiem wobec tej reguły jest pisanie funkcji bezpośrednio w apply, na przykład:

M <- matrix(1:9, ncol=3)
M
apply(M, 2, function(x) x^x[1])

Powyższy kawałek kodu utworzy macierz M, wypisze ją w konsoli, a następnie obliczy macierz, w której każda kolumna zostanie podniesiona do potęgi o wykładniku równym pierwszemu elementowi tej kolumny. Czyli kolumna druga zostanie podniesiona do potęgi czwartej, a kolumna trzecia do potęgi siódmej.

Przyda się nam również funkcja sapply.
Jest to po prostu uproszczone apply, które działa nie na macierzach, a na wektorach. Na przykład, sapply(X, function(x) x^2) podniesie każdy element wektora X do kwadratu, czyli zwróci to samo, co napisanie X^2.

Zadanie 3. Estymator odchylenia standardowego. Domyślny estymator odchylenia standardowego w R to pierwiastek z nieobciążonego estymatora wariancji. Czy taki estymator jest obciążony? Dlaczego? Czy średnio rzecz biorąc zwraca wartości niższe, czy wyższe od prawdziwych?

Zbadamy empirycznie zależność obciążenia od liczebności próby z której estymujemy odchylenie. Celem tego zadania jest utworzenie wykresu punktowego, który przedstawi wartość estymowanego odchylenia standardowego w zależności od liczebności próby.

Napisz funkcję o nazwie sample_sd, która przyjmie dwa argumenty, N oraz n, wylosuje N prób rozmiaru n z rozkładu normalnego (o wybranym przez Ciebie prawdziwym odchyleniu standardowym) i zwróci N estymowanych odchyleń standardowych. Wykorzystaj funkcje matrix i apply tak jak w poprzednim zadaniu.
Ciało funkcji powinno mieć co najwyżej 4 linijki kodu.

Następnie utwórz wektor n <- 2:100.
Korzystając ze swojej funkcji, dla każdej wartości z wektora n otrzymaj 100 estymowanych odchyleń standardowych.
Właśnie tutaj przyda Ci się funkcja sapply, którą możesz wykorzystać w następujący sposób: sapply(n, sample_sd, N=100).
Wszystkie argumenty znajdujące się za nazwą funkcji wywoływanej w sapply zostaną przekazane tejże funkcji, tak jak w tym przypadku argument N.

Korzystając w ten sposób z funkcji sapply, otrzymasz macierz, która w każdej kolumnie będzie zawierała po sto odchyleń standardowych (funkcja sapply składa otrzymane wyniki kolumna do kolumny). Żeby otrzymać wykres będący celem tego zadania, należy taką macierz przekształcić do ramki danych o dwóch kolumnach. Jedna z nich musi zawierać estymator, a druga - liczebność próby.

Żeby otrzymać pierwszą kolumnę, musimy ,,spłaszczyć’’ naszą macierz.
Najprostszy sposób żeby spłaszczyć macierz M to wywołać komendę c(M), która połączy kolejne kolumny jedna za drugą (dla przypomnienia, funkcja c służy do łączenia wektorów).
W ten sposób na pierwszych stu współrzędnych otrzymamy odchylenia estymowane z 2 obserwacji, na następnych stu z 3 obserwacji itd.

Wektor zawierający liczebności próby odpowiadajace kolejnym obserwacjom otrzymamy komendą rep(n, each=100).
Funkcja rep służy do powtarzania wartości z pewnego wektora. Wywołanie rep(1:3, 3) powtórzy trzykrotnie cały wektor 1:3, a wywołanie rep(1:3, each=3) powtórzy trzykrotnie każdą z wartości wektora 1:3. Porównaj oba wyniki, wywołując te dwie komendy w konsoli.

Ostatecznie, ramkę danych potrzebną do naszego wykresu możemy utworzyć następująco:

sd_to_plot <- data.frame('SD'=c(sd_estimates), 'n'=rep(n, each=100))

Na koniec, utwórz wykres punktowy obrazujący zależność estymowanego odchylenia od liczności próby. Zaraz za estetykami dodaj argument alpha=0.1, aby punkty były nieco przezroczyste. Wykres stanie się w ten sposób bardziej czytelny.
Dodatkowo, nałóż na wykres warstwę geom_smooth(aes(x=n, y=SD)), która wykreśli krzywą obrazującą (w pewnym sensie) typowe wartości na wykresie. Na tym przedmiocie niestety nie mamy czasu aby dokładnie omówić w jaki sposób wyliczana jest ta krzywa.

Ostateczny wynik dla \(\sigma=1\) powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób:

my_sd_plot
## `geom_smooth()` using method = 'gam' and formula 'y ~ s(x, bs = "cs")'