RP I - wykład

by Anatoly Fomenko

Zasady oceniania

Końcowa ocena zostanie wystawiona na podstawie: kolokwium wspólnego dla wszystkich grup (30%), oceny z ćwiczeń (10%, zasady oceniania w gestii prowadzących), egzaminu (60%). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w pierwszym terminie jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 20% ćwiczeń może spowodować utratę prawa do zaliczania przedmiotu. W drugim terminie podstawą oceny jest wyłącznie egzamin.

Go To Top