Metody numeryczne dla informatyków

 

2017

Witam wszystkich uczestników naszych zajęć i zapraszam na wspaniałą przygodę na pograniczu matematyki stosowanej i informatyki! W zadaniach obliczeniowych wykorzystujących metody numeryczne musimy zmierzyć się nie tylko z oczywistymi restrykcjami narzucanymi nam przez reguły matematyczne, ale także z ograniczeniami używanych komputerów oraz niedogodnościami i wymaganiami stawianymi przez praktykę.

Nasz przedmiot, rzecz jasna, będzie koncentrować się na matematycznych aspektach zadań obliczeniowych i algorytmów numerycznych. Namiastką prawdziwych zastosowań będą zajęcia laboratoryjne, gdzie będziemy mogli zmierzyć się z implementacją metod i zobaczyć je w działaniu.

Zasady zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe zasady punktacji za Lab i Aktywność podadzą prowadzący zajęcia. (Zasady dotyczące grup prowadzonych przeze mnie są podane poniżej.)

Kolokwium
Wspólne dla całego roku na wykładzie 23.XI.2017 (4 zadania). Drugi termin (dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością) zostanie ustalony w poszczególnych grupach ćwiczeniowych przez prowadzących. Nie będzie kolokwium poprawkowego.
Egzamin
5 zadań obejmujących zakres całego wykładu. Do egzaminu w I terminie dopuszczone są osoby, spełniające warunek K+L+A > 20 pkt. W drugim terminie nie ma tego warunku.

Ocena końcowa na podstawie max(K+L+A+E, 2*E-5):

0..50 ndst, 51..60 dost, 61..70 dost+, 71..80 db, 81..90 db+, 91.. bdb.

W obu terminach możliwość poprawienia końcowej oceny niedostatecznej na egzaminie ustnym --- pod warunkiem uzyskania całkowitej sumy punktów (K+L+A+E) powyżej 20.

Zaliczenie ćwiczeń i labu

Należy pamiętać, że warunkiem przystąpienia do egzaminu w I terminie jest uzyskanie w sumie co najmniej 21 punktów z kolokwium, aktywności i labu.

Prace domowe (9 pkt)
Będą 4 serie po mniej więcej 6 zadań. Prace będą sprawdzone przez 3 zapowiedziane kartkówki (ok. 20 min), po 2 zadania za 5 pkt każde. Terminy kartkówek: TBA. Te punkty na koniec zajęć zostaną przeskalowane przez 9/30.
Obecności na ćwiczeniach (1 pkt)
Gdy obecności będzie zbyt mało, punktu nie będzie.
Zadania programistyczne (15 pkt)
Będą 3 projekty (zadania), za 5 punktów każdy. Projekty (źródła) należy nadesłać mailem w terminie zgodnie z treścią zadania. Każdy dzień nieusprawiedliwionego spóźnienia zmniejsza przyznaną liczbę punktów za projekt o 2. Projekty mogą być dodatkowo sprawdzane w trakcie labu wypadającego bezpośrednio po terminie.
Obecności na labie (5 pkt)
Na dobry początek każdy dostaje 5 pkt z LABu. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na LABie zmniejsza liczbę punktów o 1.

Nie istnieje możliwość pisania kartkówki lub oddania zadania programistycznego po terminie, z wyjątkiem przypadków usprawiedliwionej nieobecności.

W labie będziemy programowali w środowisku Octave/MATLAB oraz (sporadycznie) w języku C.

Podręczniki

W tym roku nie będzie oficjalnego skryptu. Zachęcam do regularnego uczestnictwa w wykładach.

Jako uzupełnienie do LABu można poczytać