Paweł Bechler

IMSiM UW

Geometria z algebrą liniową
Informatyka, 1. rok.

Rok akademicki 2018/2019, 1. semestr.

Wykład

Piątki, godz. 12:15 - 13:45, sala 5440.

Zasady oceniania

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie dwóch składowych:

 • punkty uzyskane w trakcie ćwiczeń, za kartkówki i kolokwia (oznaczane jako \(C\)),
 • punkty uzyskane z egzaminu pisemnego (oznaczane jako \(E\)).

Maksymalnie można uzyskać 150 punktów \(C\), przy czym

 • 20 punktów za 5 kartkówek.
 • 20 punktów jest przyznawanych bezpośrednio przez prowadzącego ćwiczenia za zadania domowe, aktywność, itp. Ta część oceny jest w całości zależna od prowadzącego ćwiczenia.
 • 110 punktów można uzyskać za 2 kolokwia (po 55 za każde). Każde kolokwium składa się z testu, sprawdzającego znajomość teorii i rozumienie pojęć (za który można dostać maksymalnie 15 punktów) i 4 zadań (za które można dostać w sumie do 40 punktów).

Maksymalnie można uzyskać 150 punktów za egzamin pisemny (składowa \(E\)). Egzamin będzie się składał z testu ze znajomości teorii i rozumienia pojęć (za 60 punktów) oraz części zadaniowej (za 90 punktów).

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z kolokwiów lub nieusprawiedliwione nieobecności na 40% ćwiczeń skutkują brakiem klasyfikacji z przedmiotu (wpis NK w protokole), co oznacza niemożność przystąpienia do egzaminu w którymkolwiek terminie.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu w 1. terminie należy uzyskać co najmniej 65 punktów ze składowej \(C\). W 2. terminie ten próg nie obowiązuje.

Osoba klasyfikowana z przedmiotu i mająca usprawiedliwioną nieobecność na kolokwium może zostać zobowiązana do napisania kolokwium w innym terminie, bądź zostanie dopuszczona do egzaminu w 1. terminie pod warunkiem uzyskania z ćwiczeń i kartkówek co najmniej \( 65 - N \) punktów, gdzie \( N \) jest maksymalną sumą punktów możliwą do uzyskania na kolokwiach z usprawiedliwionymi nieobecnościami.

Warunkiem koniecznym (ale nie dostatecznym) otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie co najmniej 65 punktów ze składowej \(E\) (na egzaminie pisemnym).

Ostateczna ocena jest wystawiana na podstawie wielkości wyliczanej ze wzoru \[ W = \max \left( \frac{C + E}{3}, \frac{2E}{3} \right). \]

Orientacyjne progi wystarczające do uzyskania poszczególnych ocen (ostateczne progi nie będą wyższe):

 • dst: \( W \geq 55 \)
 • dst+: \( W \geq 64 \)
 • db: \( W \geq 73 \)
 • db+: \( W \geq 82 \)
 • bdb: \( W \geq 91 \)

W obu terminach egzaminu, w przypadku osób, które uzyskają co najmniej 65 punktów za egzamin (składowa \( E \)), będzie możliwa zmiana oceny na egzaminie ustnym.

Zasady uznawania ocen z zamienników przedmiotu uzyskanych na innych kierunkach

Skrypt

Skrypt (wersja 0.6.2 z dnia 29/01/2018) jest redagowany równolegle z wykładem, może ulegać zmianom i może nie być doskonały. Uwagi dotyczące skryptu są mile widziane. Studenci, którzy jako pierwsi znajdą istotne błędy w skrypcie, mogą uzyskać premię w postaci do 8 punktów doliczanych do składowej \(C\) oceny.

Kartkówki

Kartkówki będą przeprowadzone na początku ćwiczeń w dniach 12/10/2018, 26/10/2018, 16/11/2018, 7/12/2018, 18/01/2018.

Każda kartkówka będzie się składała z 2 pytań sprawdzających znajomość wykładu i rozumienie pojęć. Mogą się także pojawić proste zadania rachunkowe.

Kolokwia

Każde z kolokwiów będzie trwać 150 minut i będzie się składać z części teoretycznej i 4 zadań otwatych.

Część teoretyczna będzie się składać z 5 zadań, z których każde polega na ocenie prawdziwości 3 stwierdzeń. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt, jedna lub więcej niepoprawnych odpowiedzi oznacza 0 punktów za dane zadanie. za część teoretyczną będzie można otrzymać maksymalnie 15 punktów. Arkusze części teoretycznej zostaną zebrane po 40 minutach od rozpoczęcia kolokwium.

Każde zadanie otwarte będzie ocenione w skali 0 - 10. Każde zadanie należy oddać na oddzielnej kartce. Aby oszczędzić czas warto przygotować co najmniej 4 kartki formatu A4 podpisane na górze imieniem, nazwiskiem i numerem albumu. Warto również przygotować kartki na brudnopis.

W trakcie kolokwium nie wolno korzystać z notatek własnych i cudzych, podręczników, skryptów, urządzeń elektronicznych. Komputery, telefony komórkowe, tablety zegarki, kalkulatory, itp. na czas kolokwium należy umieścić wyciszone lub wyłączone w torbie lub plecaku. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie.

1. kolokwium

22/11/2018 (czwartek) w godz. 14:15 - 16:45, sale 3180 i 4420.

Treść zadań.

2. kolokwium

10/01/2019 (czwartek) w godz. 14:15 - 16:45, sale 3180 i 4420.

Treść zadań.

Egzamin

zaobserwowane w pobliżu 4420

1. termin

4/02/2019 (poniedziałek) w godz. 9:00 - 13:30, sale 3180 i 4420.

Treść zadań

Wgląd do prac i egzamin ustny: 8/02/2019 od ok. godz. 10:00, sala 4060.

2. termin

19/02/2019 (wtorek) w godz. 9:00 - 13:30, sala 3180.

Treść zadań

Wgląd do prac i egzamin ustny: 22/02/2019 od ok. godz. 10:00, sala 4060.

Egzamin będzie składał się z dwóch części:

 • Testu ze znajomości teorii - 90 minut. Test składa się z 10 zadań zamkniętych (o takiej samej formule i zasadach oceniania jak na kolokwiach), za które można w sumie uzyskać 30 punktów i pewnej liczby pytań otwartych, również za 30 punktów.

  Pula pytań "na dowodzenie"

 • Części zadaniowej - 150 minut. Będzie 6 zadań, każde ocenianie w skali 0 - 15.
Między testem a częścią zadaniową będzie krótka przerwa.

Na egzaminie każde zadanie należy oddać na oddzielnej kartce. Aby oszczędzić czas warto przygotować wcześniej co najmniej 6 kartek formatu A4 podpisanych na górze imieniem, nazwiskiem i numerem albumu.

W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z notatek własnych i cudzych, podręczników, skryptów, urządzeń elektronicznych. Komputery, telefony komórkowe, tablety zegarki, kalkulatory, itp. na czas egzaminu należy umieścić wyciszone lub wyłączone w torbie lub plecaku. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie.

Archiwum zadań

80 zadań z liczb zespolonych

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/18

Konsultacje

Pok. 4230, czwartki, 13:30 - 14:30. Na konsultacje można się także umówić indywidualnie w innym terminie.