Semantyka i weryfikacja programów

Warunki zaliczenia i egzaminu:

Prace domowe: Zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie do egzaminu odbędzie się na podstawie prac domowych. Będą trzy prace domowe, każde złożone z jednego zadania, oceniane na skali 0-1. Zadania będą wspólne dla wszystkich grup, ale sprawdzane i omawiane przez prowadzących poszczególne grupy ćwiczeniowe.

Do zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu niezbędne jest uzyskanie nie mniej niz 1.8 punktu z trzech prac domowych razem.

Egzamin: Oto treści pierwszego i drugiego zadania egzaminacyjnego z pierwszego terminu.

Slajdy do wykładu

Semantyka denotacyjna jako program funkcyjny

Poniższe programy są napisane w języku Haskell.