Fundacja im. Andrzeja Szczepana Białynickiego-Biruli

Programy Fundacji


Wszystkie programy są skierowane do białoruskich i ukraińskich studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).

Stypendia naukowe Fundacji im. Andrzeja Szczepana Białynickiego-Biruli

Program jest skierowany do wybitnych studentów Wydziału MIM UW lub osób, które zamierzają podjąć studia na Wydziale. Stypendia będą przyznawane raz do roku na okres dziewięciu miesięcy kolejnego roku akademickiego.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość stypendium wynosi 2.800zł miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane od października 2023 do czerwca 2024. Wniosek o przyznanie stypendium przygotowany według wzoru należy złożyć do 19 lipca emailem na adres fundacja_asbb@mimuw.edu.pl. Wzór wniosku należy pobrać stąd: PDF, RTF. Jako załączniki (pliki pdf, jpg, png) wniosek musi zawierać:

  • w przypadku studenta MIM UW, wyciąg (zrzut ekranu) z USOSa z ocenami za ostatni rok akademicki,
  • w przypadku osoby przyjętej na studia na MIM UW, informację o pozycji na liście zakwalifikowanych na studia (zrzut ekranu lub zdjęcie listy).
Dodatkowo wniosek może zawierać informacje o dotychczasowych osiągnięciach (w konkursach matematycznych i informatycznych, olimpiadach przedmiotowych, publikacjach, innych) i informacje o osobie, która może udzielić rekomendacji. Nie można łączyć stypendiów Fundacji ze stypendiami finansowanymi przez fundusz IDUB Uniwersytetu Warszawskiego.

Złożenie wniosku stypendialnego jest równoznaczne z akceptacją warunków stypendium; dokumentem wiążącym jest Regulamin stypendiów Fundacji ASBB. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 22 lipca 2023.

Semestralne dodatki za wyniki w nauce

Program jest skierowany do studentów Wydziału MIM, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Semestralne stypendia będą przyznawane dwa razy do roku na podstawie ocen z poprzedniego semestru.

W roku akademickim 2022/2023 dodatki Fundacji ASBB za wyniki w nauce otrzymują następujący studenci MIM:

  • Anastasiia Avdonina (semestr zimowy)
  • Roman Dragan (semestr zimowy i semestr letni)
  • Danuta Grabovska (semestr letni)
  • Heorhii Lopatin (semestr zimowy i semestr letni)
  • Dzmitry Navumau (semestr zimowy)
  • Artemii-Denys Vitiuk (semestr zimowy)
Wnioski o dodatki za wyniki w nauce w semestrze zimowym 2023/2024 będzie można składać od 15 do 30 września 2023.

Zasiłki dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Studenci MIM z Białorusi i Ukrainy, którzy są w trudne sytuacji finansowej, mogą zwracać się do Fundacji o wsparcie finansowe w postaci czasowego zasiłku. Osoby wnioskujące o pomoc proszone są o napisanie do Fundacji na adres fundacja_asbb@mimuw.edu.pl. W liście prosimy wyjaśnić sytuację wymagającą wsparcia i określić na jaki czas wsparcie finansowe Fundacji będzie konieczne.


Do strony głównej