XML and Applications – XML i zastosowania

Zasady zaliczania przedmiotu

Do zaliczenia przedmiotu należy zaliczyć laboratorium oraz zdać egzamin.

Zaliczenie laboratorium

Na zaliczenie należy wykonać projekt programistyczny, w którym zasadniczą część stanowi zastosowanie technologii XML-owych.

Zasadniczo projekty powinny być indywidualne, ale w przypadku większych projektów prowadzący może zgodzić się na projekty dwu- lub trzyosobowe. Należy to uzgodnić już na początku semestru.

Na ocenę wpływ ma zarówno zakres projektu („wielkość” i „trudność”), jak i jakość wykonania.

Projekt

Tematyka projektu jest dowolna i liczymy przede wszystkim na Państwa pomysły. W razie braku pomysłów podsuwamy kilka standardowych:

 • sklep internetowy, biblioteka itp.,
 • prosty serwis społecznościowy (najlepiej wyspecjalizowany w czymś, co można reprezentować w XML)
 • obsługa formularzy (dokumentów do wypełnienia jak np. zeznanie podatkowe) reprezentowanych w postaci XML, gdzie znajdą się ułatwienia dla definiowania takich formularzy, zbierania i analizowania danych, a przede wszystkim prezentacja na różne sposoby, w tym PDF za pomocą XSL-FO,
 • projekt związany z zaawansowaną obsługą pewnego rodzaju dokumentów, np. tekstów technicznych (instrukcja użytkownika itp.), aktów prawnych; gdzie występują takie zagadnienia jak tekst warunkowy, nanoszenie zmian, scalanie różnych wersji itp.

Jeśli chodzi o technologię, to wymagamy dwóch rzeczy:

 1. Należy zdefiniować własne nowe zastosowanie XML i zapisać w postaci definicji XML Schema (xsd) lub ewentualnie po uzgodnieniu w innej postaci (DTD - tylko jeśli jest to konieczne, RelaxNG). Należy przy tym użyć przestrzeni nazw XML, zdefiniować właściwe w danej sytuacji więzy integralności („klucze i referencje”) i użyć mechanizmów do modularyzacji / strukturalizacji schematu w celu uniknięcia duplikacji kodu i logiki.
 2. Należy zaprogramować logikę aplikacji wykorzystującą w sposób istotny XML i standardy z nim powiązane. Oczekiwane jest zastosowanie standardów do wysokopoziomowego operowania na XML, takich jak XPath, XQuery i XSLT (niekoniecznie wszystkich na raz), ale nakład pracy w różnych projektach można rozkładać różnie pomiędzy tymi technologiami a standardowym programowaniem (w Javie itp.). W „normalnym” kodzie należy poprawnie korzystać z dostępnych na danej platformie bibliotek/API do operowania na XML.

Przykładowe możliwości realizacji projektu:

 • Aplikacja webowa, w której model danych reprezentowany jest w postaci XML, a warstwa prezentacji oparta o XSL,
 • Usługa sieciowa (WebService) w stylu SOAP lub REST, do tego klient (np. mobilny na Androida lub iOS)
 • Zastosowanie „XML-owej bazy danych”, np. aplikacja webowa stworzona w oparciu o eXist DB. Mile widziane zastosowanie XForms i architektury XRX.
 • Zestaw poleceń command-line, które w nietrywialny sposób przetwarzają dane XML.

Harmonogram

Aby zaliczyć laboratorium i przedmiot w pierwszym terminie, należy przestrzegać niniejszego harmonogramu i do wyznaczonych terminów włącznie do prowadzącego swojej grupy na email przysłać:

2014-11-05
definicja zastosowania XML (schemat) (ocena 0-10 punktów) oraz opis planowanej funkcjonalności aplikacji
2015-01-07
działająca aplikacja (ocena 0-20 punktów)

Podane są terminy maksymalne i nie będą przesuwane. Nieoddanie w terminie ozekiwanego elementu skutkuje niezaliczeniem laboratorium w pierwszym terminie i niedopuszczeniem do egzaminu w pierwszym terminie. Mamy jednak nadzieję, że wcześniej będą Państwo konsultować swoje tematy oraz informować o postępach w implementacji.

Prowadzący mogą poprosić o prezentację Państwa rozwiązań podczas zajęć lub w wynaczonych terminach.

Odpowiadając z góry na często zadawane pytanie: Można zmienić definicję XML Schema oraz skorygować założenia projektu podczas drugiej fazy implementacji. Błędy w pierwszej wersji XML Schema decydują o ocenie za ten fragment, a ocenie w drugiej fazie podlega ostateczna wersja projektu.

Egzamin

Egzamin w formie pisemnej (około 2/3 punktów oceny końcowej), pytania częściowo testowe, częściowo otwarte.

Egzaminy z ubiegłych lat można obejrzeć w poprzednich edycjach.

Zaliczenie w drugim terminie

Zaliczenie w drugim terminie wymaga

 1. zaliczenia laboratorium do 2015-02-20 (pierwsze dni po feriach),
 2. zdania egzaminu w sesji poprawkowej; przy małej liczbie osób może to być egzamin ustny.

Za zaliczanie w drugim terminie nie są potrącane żadne karne punkty.

Valid XHTML 1.1Valid CSS