Porównanie arytmetyki Heytinga i arytmetyki Peano pierwszego rzędu

Obie arytmetyki definiuj± liczby naturalne wraz z dodawaniem, mnożeniem i zasad± indukcji, różni±c się jedynie systemem logicznym (dla arytmetyki Heytinga jest to logika intuicjonistyczna, a dla arytmetyki Peano - logika klasyczna).

Celem zadania jest formalizacja obu arytmetyk i udowodnienie kilku zwi±zków między nimi.

Dane s± symbole funkcyjne: oraz jeden dwuargumentowy symbol relacyjny =.

Następnie dane s± aksjomaty Peano, schemat rekursji i intuicjonistyczne reguły dowodzenia.

Te wszystkie ingrediencje tworz± arytmetykę Heytinga. Aby otrzymać arytmetykę Peano należy dolożyć jeszcze aksjomat wył±czonego ¶rodka.

Państwa zadaniem będzie:

  1. formalizacja formuł pierwszego rzędu nad podan± sygantur±, używaj±c indeksów de Bruijna do reprezentowania zmiennych.
  2. formalizacja obu arytmetyk, jako system reguł dowodzenia sparametryzowany zbiorem aksjomatów
  3. zdefiniowanie transformacji Friedmana P |® PA
  4. udowodnienie, że dla dowolnej formuły A zachodzi G |-P P implikuje GA |-H PA.
  5. zakładaj±c, że dla dowolnej formuły A i dowolnej formuły P bez kwantyfikatorów zachodzi |-H PA ÜŢ P Ú A, pokazać, że każda formuła S01 (czyli postaci $ x. F(x), gdzie F jest bez kwantyfikatorów) jest dowodliwa w arytmetyce Heytinga wtedy i tylko wtedy gdy jest dowodliwa w arytmetyce Peano.
Poniżej doł±czony jest spis reguł naturalnej dedukcji pierwszego rzędu oraz definicja translacji Friedmana.

Reguły naturalnej dedukcji pierwszego rzędu

Sekwenty s± postaci G |- A, gdzie G to multizbiór formuł, a A to formuła. Oprócz pocz±tkowych reguł Assume i Weak mamy wył±cznie reguły wprowadzania i eliminacji dla poszczególnych operatorów. Reguły wprowadzania mówi± jak udowodnić formułę o danym operatorze głównym, a reguły eliminacji -- jak użyć w dowodzie takiej formuły.

G, A |- A
(Assume)       
G |- A
G, B |- A
(Assume)

G, A |- B
G |- A ® B
(Imp-I)       
G |- A ® B    G |- A
G |- B
(Imp-E)

G |- A    G |- B
G |- A Ů B
(And-I)     
G |- A Ů B
G |- A
(And-E-L)     
G |- A Ů B
G |- B
(And-E-R)

G |- A
G |- A Ú B
(Or-I-L)     
G |- B
G |- A Ú B
(Or-I-R)     
G |- A Ú B    G, A |- C    G, B |- C
G |- C
(Or-E)

G |- ^
G |- A
(False-E)

G |- A    x ĎG
G |- " x.A
(Forall-I)       
G |- " x.A
G |- A[x \ t]
(Forall-E)

G |- A[x \ t]
G |- $ x.A
(Exists-I)       
G |- $ x.A    G, A |- B    x ĎG,B
G |- B
(Exists-E)

Tłumaczenie Friedmana

Niech A będzie formuł± arytmetyki. Przez ¬A P oznaczamy formułę P ® A. Dla każdej formuły arytmetyki P definiujemy tłumaczenie PA w następuj±cy sposób:
^A ş ^ Ú A
(t1=t2)A ş t1=t2 Ú A
(P1 Ů P2)A ş ¬A ¬A (P1A) Ů ¬A ¬A (P2A)
(P1 Ú P2)A ş ¬A ¬A (P1A) Ú ¬A ¬A (P2A)
(P1 ® P2)A ş ¬A ¬A (P1A) ®   ¬A ¬A (P2A)
(" x.P)A ş ¬A ¬A " x.(PA)
($ x.P)A ş ¬A ¬A $ x.(PA)

Jacek Chrz±szcz, 11 kwietnia 2002 ostatnia zmiana: April 18, 2002
This document was translated from LATEX by HEVEA.