Drzewa AVL

Proponujemy sformalizowanie drzew AVL oraz dowiedzenie pewnych własności tych drzew oraz operacji na nich.

Państwa zadaniem będzie:
  1. zdefiniowanie typu danych reprezentującego drzewa AVL, sparametryzowanego porządkiem na elementach
  2. zdefiniowanie funkcji wstawiającej element do drzewa
  3. (ewentualnie) zdefiniowanie funkcji usuwającej element z drzewa
  4. pokazanie, że zachowują one niezmienniki AVL
  5. pokazanie, że każde drzewo AVL o wysokości h ma co najmniej Fh+3 elementy, gdzie Fi to i-ta liczba Fibonacciego.
Bardzo ładna implementacja drzew AVL znajduje się w pliku map.ml w bibliotece standardowej Ocamla. Ale niestety są to drzewa, w których wysokości poddrzew różnią się co najwyżej o 2 a nie 1 jak w AVL...
Jako założenia do tego zadania proszę przyjąć następujące rzeczy:
Parameter X : Set.
Parameter lt : X -> X -> Prop.
Infix 1 "<" lt.

Axiom lt_total : (x,y:X){x<y}+{x=y}+{y<x}.
X to typ elementów, które będą wytępować w drzewie. lt to relacja <, czyli ostra część porządku, co Państwo muszą wyspecyfikować odpowiednimi aksjomatami. Zakładamy też, że porządek ten jest totalny i rozstrzygalny, co wyraża aksjomat lt_total.

Poniższy przykład pokazuje jak używać tego aksjomatu:
Lemma lt_dec : (x,y:X){x<y}+{~x<y}.

Intros.
Decompose Sum (lt_total x y).
...
Lemat lt_dec powinien dać się udowodnić z własności lt.

Ponieważ {x<y}+{x=y}+{y<x} to tak naprawdę ({x<y}+{x=y})+{y<x}, użycie Elim (lt_total x y) byłoby niewygodne. Użyta tutaj taktyka Decompose Sum wykonuje eliminację typu sumowego (tutaj sumbool) ``aż do skutku''.

Poddaję również pod rozwagę, że powyższy dowód można zakończyć 4 komendami (z czego 3 to Auto) o ile ma się dobrze dobrane Hinty.
Jacek Chrząszcz, 11 kwietnia 2002 ostatnia zmiana: April 12, 2002
This document was translated from LATEX by HEVEA.