Laboratorium MRJP - projekt zaliczeniowy

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie projektu obejmującego implementację kompilatora dla prostego jezyka imperatywnego Latte.

Etapy

Projekt składa się z trzech etapów

 1. Frontend - termin 10 grudnia.
 2. Generator kodu dla LLVM albo x86. Termin 7 stycznia.
 3. (opcjonalnie) Ewentualne rozszerzenia. Termin 25 stycznia. Prowadzący grupę może wyznaczyć inne terminy, w szczególności wymagać osobistej prezentacji projektu. Niezależnie od dodatkowych wymagań prowadzącego, projekt musi być oddany za pośrednictwem moodle.

Punktacja

Łącznie do zdobycia jest maksymalnie 34 punktów, które liczą się do ostatecznej oceny z przedmiotu. Dla zaliczenia laboratorium (i dopuszczenia do egzaminu) należy oddać zadowalające implementacje wszystkich etapów i uzyskać łącznie z Zadaniem 1 co najmniej 20p.

Punkty mozna uzyskać za:

 1. front-end (4)
 2. back-end LLVM (8) albo x86 (10)
 3. użycie rejestrów i phi zamiast allloc w LLVM - dodatkowo 2p
 4. wykorzystanie rejestrów dla x86 - dodatkowo do 5p (na 5p alokacja rejestrów)
 5. optymalizacje - do 7p (na 3p LCSE, 5p GCSE, na 7p optymalizacja pętli (zmienne indukcyjne i redukcja mocy))
 6. Rozszerzenia (notacja x/y oznacza punkty za backend w wersji odpowiednio LLVM/x86); szczegółowy opis rozszerzeń zawarty jest w opisie języka.
  1. tablice (1)
  2. struktury (2)
  3. obiekty (atrybuty, metody, dziedziczenie bez zastępowania metod) - dodatkowo (3/4)
  4. metody wirtualne - dodatkowo (3/4), czyli za obiekty z metodami wirtualnymi mozna uzyskać 8/10 punktów.
  5. odśmiecanie (2)
  6. zarządzanie pamięcią a la Rust (2) (wyklucza się z odsmiecaniem)

Struktury/obiekty oznaczają też zagnieżdżone struktury/obiekty oraz dostęp do pól/metod postaci foo.bar.baz.

Żeby uzyskać punkty za tablice i struktury/obiekty wymagane są tablice struktur i tablice jako elementy struktur.

Uwaga: podane liczby punktów są wartościami maksymalnymi, sprawdzający może przydzielić mniejsza liczbę punktów w zależności od jakości rozwiązania i generowanego kodu. Oczekujemy, że kod będzie generowany zgodnie z regułami sztuki poznanymi na zajęciach (albo lepiej).

Spóźnienia, termin poprawkowy

Programy oddane po terminie będą obciążane karą 2p za każdy (rozpoczęty) tydzień opóźnienia. Ostatecznym terminem, po którym programy nie będą przyjmowane (“termin poprawkowy”) jest 14 lutego.

Zasady

Projekt zaliczeniowy ma być pisany samodzielnie. Wszelkie przejawy niesamodzielności będą karane. W szczególności:

Wymagania techniczne

 1. Projekt powinien być oddany w postaci spakowanego archiwum TAR (.tar.gz lub .tgz)
 2. W korzeniu projektu muszą się znajdować co najmniej:
 3. Program musi się kompilować na students poleceniem make (które oczywiście może wywoływać inne programy).
 4. Wszelkie używane biblioteki (poza biblioteką standardową używanego jezyka programowania) muszą być opisane w README
 5. Po zbudowaniu kompilatora, w korzeniu musi się znajdować plik wykonywalny o nazwie latc (może być skryptem uruchamiającym inne programy)
 6. Kompilator musi akceptować wszystkie programy testowe z katalogu good i odrzucać ze stosownym komunikatem wszystkie programy z katalogu bad.Komunikaty o błędach muszą umnożliwiać lokalizację błędu (przez numer linii lub kontekst). Dla rozszerzeń musi akceptować wszystkie programy z odpowiednich podkatalogów extension. Uruchomienie poprawnego programu testowego ma dawać wyjście takie jak w odpowiednim pliku .output (dla wejścia zawartego w odpowiednim pliku .input, o ile istnieje)
 7. Gdy kompilator akceptuje program, musi wypisać w pierwszej linii stderr napis OK ("OK\n"). Dalsze linie i stdout - dowolne. Kompilator musi się w takiej sytuacji zakończyć z kodem powrotu 0.
 8. Gdy kompilator odrzuca program musi wypisać w pierwszej linii stderr napis ERROR ("ERROR\n"). Dalsze linie powinny zawierać stosowne informacje o błędach. Kompilator musi się w takiej sytuacji zakończyć z kodem powrotu różnym od 0.
 9. Rowiązania wymagające stosowania niestandardowego oprogramowania proszę uzgadniać ze sprawdzającymi. Rozwiązania ściągające w trakcie kompilacji duże ilości danych z sieci nie są mile widziane.

Generacja kodu LLVM

 1. Po wykonaniu make w korzeniu projektu ma się znajdować program wykonywalny latc_llvm
 2. Wykonanie latc_llvm foo/bar/baz.lat dla poprawnego programu wejściowego baz.lat ma stworzyć pliki baz.ll (kod LLVM) oraz baz.bc (bitkod LLVM wykonywalny przy uzyciu lli) w katalogu foo/bar.
 3. Ewentualne funkcje biblioteczne (printInt etc.) należy umieścić w pliku runtime.bc w katalogu lib (dodatkowo proszę zamieścić jego źródło)

Generacja kodu asemblera

 1. Po wykonaniu make w korzeniu projektu ma się znajdować program wykonywalny latc_ARCH gdzie ARCH to x86 lub x86_64
 2. Wykonanie latc_ARCH foo/bar/baz.lat dla poprawnego programu wejściowego baz.lat ma stworzyć pliki baz.s (kod asemblera) oraz wykonywalny baz w katalogu foo/bar.
 3. Ewentualne funkcje biblioteczne (printInt etc.) należy umieścić w pliku runtime.o w katalogu lib (dodatkowo proszę zamieścić jego źródło)

Testy

Archiwum z programami testowymi:

lattests201003.tgz z 03.10.2020

Dodatkowe testy (ułożone przez studentów).