Laboratorium MRJP - projekt zaliczeniowy

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie projektu obejmującego implementację kompilatora dla prostego jezyka imperatywnego Latte.

Etapy

Projekt składa się z trzech etapów

 1. Frontend - nalezy pokazać prowadzacemu do 9 grudnia, nie ma na to osobnego zadania w moodle.
 2. Generator kodu dla LLVM albo x86. Termin 7 stycznia.
 3. (opcjonalnie) Ewentualne rozszerzenia. Termin 20 stycznia. Prowadzący grupę może wyznaczyć inne terminy, w szczególności wymagać osobistej prezentacji projektu. Niezależnie od dodatkowych wymagań prowadzącego, projekt musi być oddany za pośrednictwem moodle.

Punktacja

Łącznie do zdobycia jest maksymalnie 24 punkty, które liczą się do ostatecznej oceny z przedmiotu. Dla zaliczenia laboratorium (i dopuszczenia do egzaminu) należy oddać zadowalające implementacje wszystkich etapów i uzyskać łącznie z Zadaniem 1 co najmniej 15p.

Punkty mozna uzyskać za:

 1. front-end (4)
 2. back-end LLVM (8) albo x86 (10)
 3. użycie rejestrów i phi zamiast allloc w LLVM - dodatkowo 1p
 4. wykorzystanie rejestrów dla x86 - dodatkowo do 4p (na 4p alokacja rejestrów)
 5. optymalizacje - do 3p
 6. Rozszerzenia (notacja x/y oznacza punkty za backend w wersji odpowiednio LLVM/x86)
  1. tablice (2)
  2. struktury (2)
  3. obiekty (atrybuty, metody, dziedziczenie bez zastępowania metod) - dodatkowo (3/4)
  4. metody wirtualne - dodatkowo (3/4), czyli za obiekty z metodami wirtualnymi mozna uzyskać 8/10 punktów.
  5. odśmiecanie (2) Szczegółowy opis rozszerzeń zawarty jest w opisie języka.

Uwaga: podane liczby punktów są wartościami maksymalnymi, sprawdzający może przydzielić mniejsza liczbę punktów w zależności od jakości rozwiązania i generowanego kodu. Oczekujemy, że kod będzie generowany zgodnie z regułami sztuki poznanymi na zajęciach (albo lepiej).

Spóźnienia, termin poprawkowy

Programy oddane po terminie będą obciążane karą 2p za każdy (rozpoczęty) tydzień opóźnienia. Ostatecznym terminem, po którym programy nie będą przyjmowane (“termin poprawkowy”) jest 7 lutego.

Zasady

Projekt zaliczeniowy ma być pisany samodzielnie. Wszelkie przejawy niesamodzielności będą karane. W szczególności:

Wymagania techniczne

 1. Projekt powinien być oddany w postaci spakowanego archiwum TAR (.tar.gz lub .tgz)
 2. W korzeniu projektu muszą się znajdować co najmniej:
 3. Program musi się kompilować na students poleceniem make (które oczywiście może wywoływać inne programy).
 4. Wszelkie używane biblioteki (poza biblioteką standardową używanego jezyka programowania) muszą być opisane w README
 5. Po zbudowaniu kompilatora, w korzeniu musi się znajdować plik wykonywalny o nazwie latc (może być skryptem uruchamiającym inne programy)
 6. Kompilator musi akceptować wszystkie programy testowe z katalogu good i odrzucać ze stosownym komunikatem wszystkie programy z katalogu bad.Komunikaty o błędach muszą umnożliwiać lokalizację błędu (przez numer linii lub kontekst). Dla rozszerzeń musi akceptować wszystkie programy z odpowiednich podkatalogów extension. Uruchomienie poprawnego programu testowego ma dawać wyjście takie jak w odpowiednim pliku .output (dla wejścia zawartego w odpowiednim pliku .input, o ile istnieje)
 7. Gdy kompilator akceptuje program, musi wypisać w pierwszej linii stderr napis OK ("OK\n"). Dalsze linie i stdout - dowolne. Kompilator musi się w takiej sytuacji zakończyć z kodem powrotu 0.
 8. Gdy kompilator odrzuca program musi wypisać w pierwszej linii stderr napis ERROR ("ERROR\n"). Dalsze linie powinny zawierać stosowne informacje o błędach. Kompilator musi się w takiej sytuacji zakończyć z kodem powrotu różnym od 0.
 9. Rowiązania wymagające stosowania niestandardowego oprogramowania proszę uzgadniać ze sprawdzającymi. Rozwiązania ściągające w trakcie kompilacji duże ilości danych z sieci nie są mile widziane.

Generacja kodu LLVM

 1. Po wykonaniu make w korzeniu projektu ma się znajdować program wykonywalny latc_llvm
 2. Wykonanie latc_llvm foo/bar/baz.lat dla poprawnego programu wejściowego baz.lat ma stworzyć pliki baz.ll (kod LLVM) oraz baz.bc (bitkod LLVM wykonywalny przy uzyciu lli) w katalogu foo/bar.
 3. Ewentualne funkcje biblioteczne (printInt etc.) należy umieścić w pliku runtime.bc w katalogu lib (dodatkowo proszę zamieścić jego źródło)

Generacja kodu asemblera

 1. Po wykonaniu make w korzeniu projektu ma się znajdować program wykonywalny latc_ARCH gdzie ARCH to x86 lub x86_64
 2. Wykonanie latc_ARCH foo/bar/baz.lat dla poprawnego programu wejściowego baz.lat ma stworzyć pliki baz.s (kod asemblera) oraz wykonywalny baz w katalogu foo/bar.
 3. Ewentualne funkcje biblioteczne (printInt etc.) należy umieścić w pliku runtime.o w katalogu lib (dodatkowo proszę zamieścić jego źródło)

Testy

Archiwum z programami testowymi:

lattests121017.tgz z 17.10.2012, MD5:49ca5702ca9795fb8f33d52b0b3c6fc3

Dodatkowe testy (ułożone przez studentów).