Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Regulamin przyznawania stypendiów w trzeciej edycji konkursu stypendialnego “DeepMind Scholarship Programme” na Uniwersytecie Warszawskim

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wykorzystania środków zgromadzonych w ramach programu stypendialnego “DeepMind Scholarship Programme”, będącego wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW i firmy DeepMind. DeepMind jest prywatną instytucją badawczą wiodącą prym w badaniach nad uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. DeepMind współpracuje z ośrodkami akademickimi, a w szczególności za pomocą programu stypendialnego “DeepMind Scholarships” wspiera edukację i badania naukowe prowadzone przez studentów.
 2. Środki przeznacza się na stypendia dla wyróżniających się studentów ze środowisk niedostatecznie reprezentowanych w badaniach nad uczeniem maszynowym. W związku z tym, że w badaniach naukowych w dziedzinie informatyki i uczenia maszynowego dominują mężczyźni, w trzeciej edycji stypendia zostaną przyznane dwóm kobietom rozpoczynającym studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, chcącym się specjalizować w zakresie uczenia maszynowego i chcących prowadzić badania naukowe w tej dziedzinie.
 3. Stypendium jest przyznawane na okres 24 miesięcy i obejmuje comiesięczne świadczenie w stałej wysokości oraz dodatkowe środki na wyjazdy naukowe oraz niezbędny sprzęt.
 4. Stypendystka będzie wykonywała projekt naukowy, który będzie jednocześnie projektem wchodzącym w skład przyszłej pracy magisterskiej. Projekt będzie uzgodniony w ramach współpracy MIMUW i DeepMind, mianowicie, uwzględniając zainteresowania stypendystki, zostaną wybrani mentorzy z MIMUW i DeepMind, którzy sformułują założenia naukowe projektu i będą nadzorować jego wykonanie. Jeden z mentorów będzie jednocześnie pełnić rolę promotora pracy magisterskiej.

§ 2. Informacje

 1. Informacja o stypendium zostanie udostępniona do dnia 18 października 2022 r. na portalu internetowym Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

§ 3. Wnioski

 1. Wnioski o uzyskanie stypendium będą przyjmowane od 18 października do 30 października 2022 r. w formie e-maila, a konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 listopada 2021 r.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  • list motywacyjny,
  • opis projektu badawczego,
  • opinię promotora pracy licencjackiej (lub innego badacza, z którym kandydatka współpracowała naukowo),
  • opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (w miarę możliwości proszę dołączyć do wniosku kopie dokumentów poświadczających te osiągnięcia)
  • w przypadku studentek, którzy studia licencjackie ukończyły poza UW, kopię suplementu dyplomu licencjackiego.
 3. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję w składzie: przewodniczący komisji: dr hab. Paweł Goldstein (MIMUW); członkowie komisji: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel (MIMUW), dr Jacek Cyranka (MIMUW), dr hab. Henryk Michalewski (MIMUW), dr hab. Piotr Miłoś (IMPAN).

§ 4. Kryteria

 1. Stypendium może być przyznane kobiecie, która:
  • jest obywatelką lub ma prawo pobytu w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej,
  • została w roku akademickim 2022/23 przyjęta na pierwszy rok jednego z poniższych kierunków studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim:
   • Data Science and Business Analytics,
   • Informatyka,
   • Matematyka,
   • Bioinformatyka,
   • Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja w porozumieniu z DeepMind może zdecydować o przyznaniu stypendium studentce studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku innym niż wymienione powyżej.

 2. Stypendium zostanie przyznane dwóm kobietom, które spełniają kryteria opisane w punkcie 1. i które uzyskają najwięcej punktów w procesie konkursowym.
 3. W sumie możliwe będzie uzyskanie 100 punktów, z czego:
  • od 0 do 30 punktów za średnią ocen ze studiów licencjackich: 30 punktów będzie przyznawane za średnią 5,0 lub wyższą, a za każdą 0,1 poniżej tej średniej odejmowany będzie 1 punkt.
  • od 0 do 10 punktów za opinię promotora pracy licencjackiej,
  • od 0 do 10 punktów za list motywacyjny,
  • od 0 do 20 punktów za opis swoich uprzednich osiągnięć naukowych,
  • od 0 do 30 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

Na podstawie ostatecznej punktacji komisja wyłoni najlepszych kandydatów.

Od decyzji komisji przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie do 12 listopada 2021 roku. Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie do 19 listopada 2021 roku przez dziekana wydziału MIM.

§ 5. Środki i sposób ich wypłacania

 1. Na stypendia łącznie przeznaczona jest kwota 51370 Euro ufundowana przez DeepMind. Środki te będą przelane na rachunek bankowy Uniwersytetu Warszawskiego i będą zarządzane i ewidencjonowane przez UW. Łączna kwota przeznaczona dla jednego stypendysty wynosi 25685 Euro, w tym:
  • stypendium w wysokości ok. 900 Euro miesięcznie (przyznawane na okres do 24 miesięcy),
  • środki na wyjazdy naukowe w wysokości 2185 Euro,
  • środki na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 1500 Euro.
 2. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc na konto bankowe wskazane przez stypendystę. Wyjazdy i zakup sprzętu będą rozliczane na tych samych zasadach jak wyjazdy i zakupy sprzętu dokonywane w innych grantach realizowanych na wydziale MIMUW.

§ 6. Obowiązki stypendysty

 1. W trakcie pobierania stypendium student zobowiązany jest do:
  • przedstawienia ustalonego z mentorom planu badawczego zawierającego harmonogram badań,
  • regularnego kontaktu z mentorami i przedstawienia przebiegu i postępu prac, z uwzględnieniem harmonogramu,
  • co pół roku student jest zobowiązany do przedstawienia raportu z prac, który wymaga akceptacji mentorów z firmy DeepMind i MIMUW oraz komisji wskazanej w § 3,
  • student zobowiązany jest do terminowego napisania pracy magisterskiej.
 2. Stypendium będzie wstrzymane w następujących przypadkach:
  • braku należytego zaangażowania stypendysty w projekt, na wniosek mentora danego stypendysty i przy akceptacji kierownika programu,
  • w przypadku rezygnacji stypendysty z udziału w studiach magisterskich,
  • w przypadku rezygnacji stypendysty z udziału w programie,
  • w przypadkach losowych, na wniosek mentora, stypendysty lub kierownika programu.
 3. Decyzja w sprawie wstrzymania stypendium będzie podjęta przez komisję wskazaną w § 3.
 4. Stypendium stanowi pomoc bezzwrotną. W przypadku wstrzymania stypendium stypendysta nie będzie zobowiązany do zwrotu pobranej uprzednio kwoty.
 5. W sprawach nieobjętych powyższym regulaminem decyzje będzie podejmować komisja wskazana w § 3.