Logo instytucji finansujących

Mistrzowie Algorytmiki 2024 - Rekrutacja

Projekt Mistrzowie algorytmiki 2024/2025 (w skrócie projekt MA), po pozytywnym rozstrzygnięciu, będzie realizowany jako jedno z zadań projektu realizowanego przez Ministra Nauki pt. Wsparcie studentów w zakresie podniesienie ich kompetencji i umiejętności (Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2012-2027) https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

Projekt MA jest skierowany do studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Celem projektu jest przygotowanie i udział w międzynarodowych zawodach w programowaniu zespołowym: Akademickich Mistrzostw Europy Środkowej w latach 2024 i 2025, finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w latach 2024 i 2025, Akademickich Mistrzostw Europy w Programowaniu Zespołowym w roku 2025.

Studenci pragnący wziąć udział w projekcie powinni wysłać - jako zgłoszenie - swoje CV, przygotowane zgodnie z załączonym wzorcem, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć. Zgłoszenie należy wysłać e-mailowo na adres diks@mimuw.edu.pl pisząc w temacie MA 2024/2025.

Kryteriami branymi pod uwagę będą:

  • kryteria formalne zawarte w Zaproszeniu Ministra Nauki do składania ofert (osoby nie posiadające formalnego potwierdzenia znajomości języka obcego na poziomie B2 będą zobowiązane do rozmowy z lektorem, celem potwierdzenia stosownych kompetencji językowych)
  • osiągnięcia w indywidualnych i zespołowych konkursach algorytmiczno-programistycznych
  • udział w treningach programistycznych w roku akademickim 2024/2025

Kwalifikacji do projektu dokona komisja powołana przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki po kierownictwem prof. Krzysztof Diksa. Rekrutacja przeprowadzana jest wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria merytoryczne - jedynymi kryteriami branymi pod uwagę będą te wskazane w liście ocenianych kryteriów, a na każdym z etapów – rekrutacji, przygotowania i realizacji projektu oraz po jego zakończeniu będą stosowane wdrożone na UW mechanizmy równościowe (wydziałowy i ogólnouczelniany Plan Równości Płci) i inne wewnątrz uniwersyteckie regulacje z obszaru równościowego (www.rownowazni.uw.edu.pl/wiedza/biblioteka), w tym zasady antymobbingowe, zapobiegające molestowaniu seksualnemu, a także zasady antydyskryminacyjne uwzględniające takie przesłanki, jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna. W projekcie może uczestniczyć co najwyżej 18 studentów.

Osoby wybrane do realizacji projektu będą zobowiązane do przekazania informacji dot. statusu na rynku pracy (do 4 tygodnia od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w "Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów a lata 2021-2027".

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram rekrutacji

  • 3-7.06.2024: przyjmowanie zgłoszeń
  • 10.06.2024: ogłoszenie wyników  na stronie konkursu

Załączniki