Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

matematyka II stopnia rocznik 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Ogólna siatka zajęć poniżej zawiera wymóg zaliczenia odpowiedniej ilości przedmiotów fakultatywnych lub monograficznych. Konkretne wymagania przedmiotowe w ramach tego limitu zależą od wybranego programu magisterskiego i specjalności. np. specjalizacja Matematyka w Informatyce wymaga zaliczenia 3 przedmiotów (Logika matematyczna, Data mining i Szeregi czasowe). Pozostałe 8 fakultetów można wybrać dowolnie z oferty przedmiotów fakultatywnych dla studiów II stopnia lub przedmiotów monograficznych.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok 2020/21 W Ć L Razem  
Przedmioty fakultatywne/monograficzne (8) 240 240   480 48 E
Seminarium monograficzne   60   60 6 ZO
Seminarium magisterskie   60   60 6 Z
Razem 240 360 0 600 60  
 
II rok 2021/22 W Ć L Razem  
Przedmioty fakultatywne/monograficzne (3) 90 90   180 18 E
Pisanie tekstów matematycznych po angielsku   30   30 6 praca
Seminarium monograficzne   60   60 6 ZO
Seminarium magisterskie   60   60 6 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie *   60   60 6 ZO/E
Praca magisterska         18  
Razem 90 300 0 390 60  
 
Tok studiów łącznie 360 660   1020 120  
             
* podana liczba godzin jest orientacyjna i powinna pozwolić na uzyskanie wymaganej licby punktów ECTS. Pamiętaj również, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich, na każdym etapie studiów (licencjat/magisterium), powinieneś zdobyć co najmniej 5 pkt ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.    
     
Wymagania co do seminariów magisterskich i przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych programów i specjalizacji  znajdują się w tabeli poniżej.    
             
Program: Matematyka ogólna
Specjalizacja: Algebra W Ć L Razem Punkty ECTS Forma zaliczenia
Seminarium: Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania 1000-1D96AL lub Teoria liczb i kryptografia 1000-1D06TLK       60 6 ZO
Algebra przemienna 1000-135ALP  30 30   60 6 E
Algebry skończenie wymiarowe i reprezentacje liniowe 1000-135ASW 30 30   60 6 E
Teoria liczb 1000-135TL 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Analiza matematyczna i równania różniczkowe            
Seminarium: Analiza matematyczana i równania różniczkowe 1000-1D96AM       60 6 ZO
Teoria miary 1000-135TM 30 30   60 6 E
Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych 1000-135RRJ 30 30   60 6 E
i minimum 3 z listy poniżej:            
Analiza zespolona 1000-135ANZ 30 30   60 6 E
Geometria różniczkowa 1000-135GR 30 30   60 6 E
Modele matematyczne mechaniki klasycznej   1000-135MMK 30 30   60 6 E
Równania różniczkowe cząstkowe   1000-135RRC 30 30   60 6 E
Teoria sterowana 1000-135TST 30 30   60 6 E
Układy dynamiczne 1000-135UD 30 30   60 6 E
Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej 1000-135ZAF 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Dyskretne metody matematyki i kryptografia            
Seminarium: Teoria liczb i kryptografia 1000-1D06TLK       60 6 ZO
Algebry skończenie wymiarowe i reprezentacje liniowe 1000-135ASW 30 30   60 6 E
Teoria liczb 1000-135TL 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Matematyka elementarna z wyższego punktu widzenia            
Seminarium: Wybrane zagadnienia geometrii   1000-1D96GE       60 6 ZO
Teoria liczb 1000-135TL 30 30   60 6 E
Popularyzacja matematyki (sem monograficzne) 1000-1S03PM       60 6 ZO
Specjalizacja: Matematyka w informatyce            
Seminarium: Eksploracja danych 1000-5D17ED       60 6 ZO
Logika matematyczna 1000-135LOM           E
Data mining   1000-2M03DM           E
Szeregi czasowe 1000-135SC           E
Specjalizacja: Rachunek prawdopodobieństwa            
Seminarium: Rachunek prawdopodobieństwa   1000-1D96RP       60 6 ZO
Procesy stochastyczne 1000-135PS 30 30   60 6 E
Wstęp do analizy stochastycznej 1000-135WAS 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Topologia i geometria rozmaitości             
Seminarium: Topologia i geometria rozmaitości 1000-1D97TA       60 6 ZO
Metody algebraiczne geometrii i topologii 1000-135MGT 30 30   60 6 E
Topologia algebraiczna   1000-135TA 30 30   60 6 E
Algebra przemienna 1000-135ALP 30 30   60 6 E
Geometria algebraiczna 1000-135GEA 30 30   60 6 E
Geometria różniczkowa 1000-135GR 30 30   60 6 E
i mininim 2 z listy poniżej:            
Algebry i grupy Liego 1000-135AGL 30 30   60 6 E
Rozmaitości zespolone 1000-135ROZ 30 30   60 6 E
Teoria liczb 1000-135TL 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Topologia i teoria mnogości            
Seminarium: Topologia i teoria mnogości 1000-1D96TO 30 30   60 6 ZO
Teoria mnogości   1000-135TMN 30 30   60 6 E
Logika matematyczna 1000-135LOM 30 30   60 6 E
Topologia ogólna 1000-135TOG 30 30   60 6 E
Program: Matematyka stosowana
Specjalizacja: Statystyka matematyczna            
Seminarium: Statystyka matematyczna i jej zastosowania 1000-1D96ST lub Uczenie maszynowe 1000-5D17UM       60 6 ZO
Statystyka wielowymiarowa 1000-135SW 30 30   60 6 E
Statystyka Bayesowska 1000-135STB 30 30   60 6 E
i mininim 3 z listy poniżej:            
Ekonometria 1000-135EKN 30 30   60 6 E
Obliczenia naukowe 1000-135ONA 30 30   60 6 E
Optymalizacja nieliniowa 1000-135OPN 30 30   60 6 E
Procesy stochastyczne   1000-135PS 30 30   60 6 E
Symulacje stochastyczne   1000-135SST 30 30   60 6 E
Szeregi czasowe 1000-135SC 30 30   60 6 E
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych 1000-135PSB  30 30   60 6 E
Specjalizacja: Matematyka obliczeniowa            
Seminarium: Metody numeryczne 1000-5D96MN 30 30   60 6 ZO
Analiza numeryczna 1000-135AN 30 30   60 6 E
i mininim 2 z listy poniżej:            
Aproksymacja i złożoność 1000-135APZ 30 30   60 6 E
Grafika komputerowa 1000-135GK 30 30   60 6 E
Metody obliczeniowe w finansach 1000-135MOF 30 30   60 6 E
Numeryczne równania cząstkowe 1000-135NRR 30 30   60 6 E
Obliczenia naukowe 1000-135ONA 30 30   60 6 E
Optymalizacja nieliniowa 1000-135OPN 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Metody matematyczne w biologii i naukach społecznych            
Seminarium: Modele matematyczne w biologii i naukach społecznych 1000-1D10MBS lub Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych 1000-5D97MB       60 6 ZO
Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych 1000-135MMN 30 30   60 6 E
Teoria sterowania 1000-135TST 30 30   60 6 E
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych 1000-135PSB 30 30   60 6 E
Modele matematyczne biologii i medycyny 1000-135MBM 30 30   60 6 E
i mininim 2 z listy poniżej:            
Optymalizacja nieliniowa 1000-135OPN 30 30   60 6 E
Teoria informacji 1000-2N03TI 30 30   60 6 E
Symulacje stochastyczne   1000-135SST 30 30   60 6 E
Wstęp do biologii obliczeniowej (obowiązkowy dla uczestników seminarium Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych) (Ir) 1000-2N03BO 30 30   60 6 E
Specjalizacja: Analiza matematyczna w modelach nauk przyrodniczych            
Seminarium: równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania 1000-1D09RC       60 6 ZO
mininim 4 z listy poniżej:            
Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych 1000-135RRJ 30 30   60 6 E
Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych 1000-135MMN 30 30   60 6 E
Modele matematyczne mechaniki klasycznej   1000-135MMK 30 30   60 6 E
Numeryczne równania różniczkowe 1000-135NRR 30 30   60 6 E
Procesy stochastyczne 1000-135PS 30 30   60 6 E
Równania różniczkowe cząstkowe 1000-135RRC 30 30   60 6 E
Teoria sterowania 1000-135TST 30 30   60 6 E
Wstęp do analizy stochastycznej 1000-135WAS 30 30   60 6 E
Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej 1000-135ZAF 30 30   60 6 E
Program: Metody matematyczne w finansach (ten program nie przewiduje podziału na specjalizacje)
Seminarium: Matematyka finansowa 1000-1D11MF lub Metody probabilistyczne w finansach 1000-1D05MPF lub Modele matematyczne w finansach 1000-1D11MMF       60 6 ZO
Wstęp do analizy stochastycznej (Ir) 1000-135WAS 30 30   60 6 E
Inżynieria finansowa (Ir) 1000-135IFI 30 30   60 6 E
Modele matematyczne instrumentów pochodnych I (Ir) 1000-135IP1 30 30   60 6 E
Analiza portfelowa (Ir) 1000-135AP 30 30   60 6 E
Metody obliczeniowe w finansach (Ir)   1000-135MOF 30 30   60 6 E
Modele matematyczne instrumentów pochodnych II   1000-135IP2 30 30   60 6 E
Miary ryzyka 1000-135MR 30 30   60 6 E
Program: Metody matematyczne w ubezpieczeniach (ten program nie przewiduje podziału na specjalizacje)
Seminarium: Matematyka ubezpieczeniowa 1000-1D11AM       60 6 ZO
Matematyka w ubezpieczeniach życiowych 1000-135MUZ 30 30   60 6 E
Teoria ryzyka w ubezpieczeniach 1000-135TRU 30 30   60 6 E
Procesy stochastyczne   1000-135PS 30 30   60 6 E
Wstęp do analizy stochastycznej 1000-135WAS 30 30   60 6 E
Analiza portfelowa 1000-135AP 30 30   60 6 E
Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I 1000-135IP1 30 30   60 6 E
Inżynieria finansowa  1000-135IFI 30 30   60 6 E