Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji na studia, obsługa toku studiów, przyjmowanie podań i wniosków w związku z odbywanym tokiem studiów itp.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych przetwarzane są w celach:

 • związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zadań wynikających ze Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i innych aktów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego (celami są m.in.: rekrutacja na studia w tym rekrutacja do szkół doktorskich jak i na studia podyplomowe, realizacja procesu kształcenia, dokumentacja przebiegu studiów, wsparcie socjalne, uczestnictwo w organizacjach studenckich, realizacja działań związanych z uczestnictwem w programach wymiany studenckiej, prowadzenie własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów, cele archiwizacyjne i statystyczne),
 • wynikających z przepisów księgowych, podatkowych i o rachunkowości (np. w celu wystawienia dokumentu/informacji o przychodach z innych źródeł).

Podstawę do przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO* – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane osobowe w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest student/doktorant/słuchacz studiów podyplomowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Uniwersytet przetwarza Twoje dane osobowe w celu informowania o wydarzeniach naukowych – konkursach, konferencjach a także w celu zapewnienia dostępu do uczelnianej poczty elektronicznej i dedykowanej infrastruktury informatycznej Uczelni, a także w celu zapewnienia ochrony osób i mienia w tym z zastosowaniem monitoringu wizyjnego – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Inne dane, których przetwarzanie nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku danych szczególnie chronionych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. O wyrażenie zgody w odrębnym celu, gdy przepis prawa nie daje nam podstaw do ich przetwarzania, każdorazowo zostaniesz zapytany.

Dane przekazywane w korespondencji w celu ustosunkowania się do wniosku/żądania/pytania przekazujesz nam dobrowolnie, co będzie potraktowane jako Twoja zgoda na przetwarzanie (nie dotyczy danych szczególnie chronionych).

W zależności od formy wyrażenia zgody, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie w sposób wskazany w określonym przypadku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – podstawę takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych wyżej. Dane osobowe wykorzystywane do realizacji procesu kształcenia będą przetwarzane przez okres trwania procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat, inne dane będą przetwarzane zgodnie z okresami wskazanymi w Instrukcji Kancelaryjnej (Monitor UW z 2012 r. Nr 10B, poz. 349) a także przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553) czy też okresami wskazanymi w przepisach księgowych, podatkowych i o rachunkowości.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym uczelniom w związku z uczestnictwem w programach wymiany studenckiej (np. Erasmus+, MOST). Jeżeli realizujesz praktykę studencką, Twoje dane mogą zostać przekazane do podmiotu, który jest odpowiedzialny za jej realizację.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W przypadku prowadzenia korespondencji przez studencką pocztę elektroniczną Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszego dostawcę poczty elektronicznej firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane uczelniom partnerskim, których siedziba znajduje się poza EOG, gdy będziesz chciał/-a realizować tam tok studiów w ramach programów wymiany studenckiej.

Prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw na zasadach określonych przez RODO:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych do przetwarzania których zobowiązują nas przepisy prawa lub, gdy są to dane niezbędne do zawarcia umowy jest obligatoryjne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów, dla których dane są zbierane.

Podanie danych osobowych zbieranych na podstawie zgody jest dobrowolne.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)