You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Ubezpieczenie mienia Uczelni

Tekst pochodzi z pisma DE/831/05.

Od dnia 1 lipca 2005 r. cały majątek Uniwersytetu ubezpieczony jest w PZU S.A. I Inspektorat w Warszawie.

Zakres ubezpieczenia oraz "Instrukcja zgłaszania szkód z tytułu ubezpieczenia mienia w PZU S.A." dostępne są na życzenie w sekretariatach Instytutów WMIM.

Uwaga: W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem należy natychmiast powiadomić najbliższą placówkę Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A. lub całodobową infolinię PZU S.A. 0-8001 102 102 (z telefonów stacjonarnych) i (0-22) 566 55 55 (z telefonów komórkowych), pod którymi można również uzyskać informację dotyczącą telefonu kontaktowego do najbliższej jednostki CLS PZU S.A., a jeżeli szkoda wystąpiła wskutek przestępstwa lub wykroczenia - także policję.

W Warszawie Centrum Likwidacji Szkód znajduje się przy ul. Pory 80, 02-757 Warszawa tel. (0-22) 821 58 20 lub 821 58 00, 821 38 62 , fax (0-22) 821 58 22.