Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Uchwała 2 008-2-43

Uchwała
Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 2008-04-24

Zasady ustalania planu studiów studenta na studiach stacjonarnych i rozliczania z jego realizacji

Poz. 2-43

UCHWAŁA NR 2-43
RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2008

Zasady ustalania planu studiów studenta na studiach stacjonarnych i rozliczania z jego realizacji

 

§ 1
(plan studiów i katalog przedmiotów)

 1. Dziekan ogłasza plan studiów na poszczególnych kierunkach i rodzajach studiów prowadzonych przez Wydział. W planie studiów podane są:
  • warunki zaliczenia kolejnych lat studiów i uzyskania różnych typów dyplomów ukończenia studiów,
  • przedmioty obowiązkowe, a także grupy przedmiotów do wyboru i liczba przedmiotów z każdej grupy, które student powinien zaliczyć.
  Zmiany planu studiów na kolejny rok akademicki są ogłaszane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku indywidualnego toku studiów, plan na kolejny semestr, na wniosek opiekuna naukowego studenta, ustala Dziekan, przed rozpoczęciem rejestracji na ten semestr.
 3. Na co najmniej 10 dni przed zakończeniem zajęć semestru letniego Dziekan ogłasza na stronach USOSweb katalog przedmiotów proponowanych przez Wydział w następnym roku akademickim. W katalogu podaje się:
  • atrybuty przedmiotów: zajęcia składające się na ten przedmiot (wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, proseminarium itp.), łączny wymiar godzinowy poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie), wymagania wstępne dotyczące przygotowania uczestników zajęć i ograniczenia dostępu (np. tylko dla studentów pewnego kierunku studiów);
  • atrybuty edycji przedmiotów, czyli ich realizacji w danym roku: nazwiska koordynatorów przedmiotów, limity miejsc, opisy przedmiotów.
 4. Projektowane terminy zajęć semestru zimowego w danym roku akademickim Dziekan ogłasza nie później niż 1 czerwca poprzedniego roku akademickiego, a zajęć semestru letniego - nie później niż 1 grudnia danego roku akademickiego.

§ 2
(rejestracja na przedmioty prowadzone przez Wydział MIM)

 1. Przez rejestrowanie na przedmiot rozumie się następującą sekwencję działań:
  • zgłoszenie przez studenta zamiaru zaliczenia danego przedmiotu w określonym semestrze (roku) i udziału we wszystkich zajęciach wchodzących w skład tego przedmiotu - zwane prośbą rejestracyjną;
  • akceptacja przez Dziekana prośby rejestracyjnej, oznaczająca zarejestrowanie studenta na przedmiot, albo odrzucenie prośby rejestracyjnej oznaczające niezarejestrowanie. Liczba akceptacji nie powinna przekraczać limitu miejsc dla danego przedmiotu.
  Dziekan może wprowadzić administracyjną rejestrację na przedmioty obowiązkowe zawarte w planie studiów.
 2. Wprowadza się następujące ograniczenia rejestracji:
  • Student UW nie może powtórnie rejestrować się na przedmiot prowadzony przez WMIM, który już zaliczył.
  • Dziekan może odmówić zarejestrowania na przedmiot studenta, na który był on już zarejestrowany w trzech wcześniejszych edycjach.
 3. Rejestracja studenta na przedmiot i związane z nią prawo zdobywania oceny końcowej z tego przedmiotu wygasa z końcem sesji poprawkowej odpowiedniego semestru.
 4. Wprowadza się następujące okresy rejestracji (podane terminy są orientacyjne):
  • rejestracja podstawowa na wszystkie przedmioty roku akademickiego (pierwsza tura) - w czerwcu poprzedniego roku akademickiego
  • druga tura rejestracji podstawowej na zajęcia poszczególnych semestrów:
   • semestr zimowy:
    • druga tura rejestracji na przedmioty semestru zimowego danego roku akademickiego - w pierwszej połowie września poprzedniego roku akademickiego,
    • zapisy do grup zajęciowych tych przedmiotów - w trzeciej dekadzie września poprzedniego roku akademickiego,
    • giełda wymiany miejsc w grupach - w pierwszym tygodniu zajęć;
   • semestr letni:
    • druga tura rejestracji na przedmioty semestru letniego danego roku akademickiego - w grudniu,
    • zapisy do grup zajęciowych tych przedmiotów - w trzeciej dekadzie stycznia,
    • giełda wymiany miejsc w grupach - w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej;
  • rejestracja dodatkowa, która odbywa się w każdym semestrze, między trzecim a dziesiątym tygodniem semestru.
  Wszystkie rejestracje prowadzone są w USOSweb.
 5. Szczegółowy terminarz rejestracji ogłasza Dziekan, nie później niż na 21 dni przed końcem zajęć semestru letniego.
 6. Na zakończenie każdego okresu rejestracji Dziekan ogłasza listę przedmiotów dopuszczonych do następnego okresu rejestracji oraz podaje informację o liczbie wolnych miejsc na tych przedmiotach.
 7. Gdy liczba chętnych zgłaszających się na dany przedmiot w rejestracji podstawowej jest zbyt mała, Dziekan na wniosek dyrekcji odpowiedniego Instytutu WMIM likwiduje daną edycję przedmiotu lub wyraża zgodę na prowadzenie tego przedmiotu w trybie lektury monograficznej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Wydziału.
 8. Dziekan może uruchomić przedmiot, o którym mowa w par. 2 ust. 7, na pisemny wniosek grupy co najmniej 7 studentów i doktorantów. Wniosek musi być złożony do prodziekana ds. studenckich po zamknięciu rejestracji podstawowej, a przed rozpoczęciem zajęć danego semestru. W takiej sytuacji studenci i doktoranci składający wniosek są rejestrowani na ten przedmiot administracyjnie, bez prawa do wyrejestrowania.
 9. W okresach rejestracji podstawowej student ma obowiązek rejestrować się na tyle przedmiotów, żeby ich zestaw umożliwiał uzyskanie bezwarunkowego zaliczenia roku.
 10. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w par. 17 Regulaminu Studiów w UW, student może wyrejestrować się z przedmiotów, na które został wcześniej zarejestrowany, tylko podczas trwania rejestracji podstawowej.
 11. Rejestracja dodatkowa prowadzona jest w kolejności zgłoszeń studentów, do wyczerpania limitów wolnych miejsc ustalonych przez Dziekana w porozumieniu z Dyrekcjami Instytutów WMIM. Miedzy szóstym a ósmym tygodniem każdego semestru przeprowadza się kontrolę rzeczywistych liczebności grup, uwzględniając sytuacje, o których mowa w par. 4 ust. 3 niżej.
 12. Podania o wyrejestrowanie z zajęć na podstawie par. 17 ust. 7 Regulaminu Studiów w UW można składać do końca dziesiątego tygodnia odpowiedniego semestru.

§ 3
(rejestracja na proseminaria i seminaria magisterskie)

Rejestracja na proseminaria i seminaria magisterskie poprzedza rejestrację podstawową i odbywa się na odrębnie ustalonych zasadach. Odpowiedzialni za jej przeprowadzenie są opiekunowie odpowiednich lat studiów na poszczególnych kierunkach studiów.

§ 4
(egzaminy i oceny)

 1. O zaliczenie przedmiotu może się ubiegać jedynie student nań zarejestrowany.
 2. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się zaliczenie wszystkich zajęć składających się na ten przedmiot oraz zdanie egzaminu (w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem).
 3. Zarejestrowany na przedmiot student, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, w szczególności z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, może utracić w tej edycji prawo jego zaliczania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, na wniosek prowadzącego zajęcia. Student, który utracił prawo zaliczania przedmiotu, otrzymuje z niego w tej edycji ocenę niedostateczną lub niezaliczenie.
 4. Zarejestrowany na przedmiot student, który nie utracił prawa jego zaliczania oraz nie przystąpił do egzaminu w pierwszym terminie, nie otrzymuje w tym terminie oceny niedostatecznej. Jeśli przystąpił do egzaminu i go nie zdał, to otrzymuje w tym terminie ocenę niedostateczną. W obu przypadkach student ma prawo przystąpić do egzaminu w drugim terminie.
 5. Student, który nie przystąpił do egzaminu w pierwszym terminie lub go nie zdał, oraz nie przystąpił do egzaminu w drugim terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Egzaminator może zgodzić się na dopuszczenie do egzaminu w drugim terminie studenta, który w pierwszym terminie uzyskał ocenę pozytywną.
 7. Jeśli student przystępuje do egzaminu w drugim terminie, to ocena wtedy uzyskana jest ostateczną oceną z przedmiotu i anuluje ocenę z pierwszego terminu.
 8. W przypadku przystąpienia studenta do egzaminu komisyjnego w trybie określonym w Regulaminie Studiów w UW jako wynik zaliczenia przedmiotu przyjmuje się ocenę uzyskaną na egzaminie komisyjnym.

§ 5
(protokoły egzaminacyjne)

Podstawą wpisu zaliczenia przedmiotu do wydziałowej dokumentacji studenta są protokoły. Wpisy zaliczeń zajęć składających się na przedmiot oraz ostatecznego wyniku zaliczenia przedmiotu do protokołów, indeksów i kart egzaminacyjnych mogą być dokonywane wyłącznie przez koordynatora przedmiotu lub Dziekana. Osoba dokonująca wpisu do protokołu potwierdza go własnoręcznym podpisem.

§ 6
(rozliczenie studenta po upływie okresu zaliczeniowego)

 1. Studenci są rozliczani z uzyskanych wyników po upływie okresu zaliczeniowego (każdego semestru dla studentów I roku studiów dziennych, roku akademickiego dla pozostałych studentów).
 2. Student otrzymuje wpis na następny rok akademicki, jeśli zgromadzone przez niego zaliczenia wyczerpują wymagania wszystkich poprzedzających lat akademickich.

W przeciwnym razie student może otrzymać wpis warunkowy, ponowny wpis na ten sam rok akademicki lub zostać skreślony z listy studentów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan.

§ 7
(ustalenia końcowe)

 1. Uchyla się Uchwałę Nr 1-31 Rady Wydziału MIM UW z dnia 19 maja 2005.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. Stanisław Betley
Dziekan WMIM