Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Propozycje pytań z matematyki na egzamin magisterski

(dotyczy studentów studiów jednolitych magisterskich)

Autorzy: L.Czaja, G.Grudziński, Z.Marciniak, P.Strzelecki

Pytania ogólne (dla wszystkich studentów)

 • Relacje równoważności i zasada abstrakcji.
 • Teoria mocy i liczby kardynalne.
 • Relacje porządku.
 • Pojęcie algorytmu i jego cechy.
 • Podstawowe mechanizmy języków programowania.
 • Podstawowe elementy architektury komputerów.
 • Typowe zadania numeryczne.
 • O pojęciu grupy. Grupy przekształceń.
 • Przestrzenie i przekształcenia liniowe.
 • Rozwiązywanie układów równań liniowych.
 • Granica i ciągłość.
 • Pojęcie pochodnej.
 • Całka.
 • Twierdzenia o wartości średniej.
 • Twierdzenia o punkcie stałym i ich zastosowania.
 • O pojęciu odległości.
 • Podstawowe pojęcia topologii: spójność, zwartość, zupełność.
 • Najbardziej znane rozkłady prawdopodobieństwa.
 • Prawa wielkich liczb.
 • Twierdzenia graniczne w rachunku prawdopodobieństwa.

Przytoczone niżej scenariusze należy traktować jako dość swobodne propozycje układania odpowiedzi na poszczególne pytania. Przy projektowaniu własnej wypowiedzi należy dołożyć szczególnej troski, by:

 • przytaczać definicje w sposób precyzyjny;
 • zilustrować omawiane pojęcia odpowiednimi przykładami;
 • zacytować najważniejsze twierdzenia dotyczące omawianych pojęć;
 • znać kontrprzykłady, ilustrujące niezbędność założeń;
 • umieć wskazać zastosowania najważniejszych twierdzeń;
 • umieć wskazać związki omawianych pojęć z pojęciami z innych działów matematyki.

Zwięzłe szkice dowodów przytaczanych twierdzeń, choć nie wymagane, będą zawsze mile widziane.

Ostateczna ocena zawartości i jakości wypowiedzi należy do członków komisji egzaminacyjnej.

Przykładowe scenariusze odpowiedzi


$\underline{\hbox{Relacje równoważności i zasada abstrakcji}}$

Definicja relacji równoważności. Klasy abstrakcji. Przykłady relacji równoważności i obiektów ilorazowych w różnych działach matematyki (geometria, algebra, analiza). Przykłady zastosowania zasady abstrakcji do konstruowania obiektów matematycznych (np. liczby całkowite, wymierne,$\ldots$).


$\underline{\hbox{Teoria mocy i liczby kardynalne}}$

Równoliczność zbiorów. Zbiory przeliczalne. Przykłady przeliczalnych i nieprzeliczalnych zbiorów liczb. Przykłady zbiorów mocy $\aleph_0$, ${\mbox{\niem c}}$ i $2^{\hbox{${\mbox{\niem c}}$}}$ występujących w różnych działach matematyki. Działania na liczbach kardynalnych. Nierówności między liczbami kardynalnymi: twierdzenie Cantora-Bernsteina; nierówność $2^{\hbox{${\mbox{\niem m}}$}}>{\mbox{\niem m}}$.


$\underline{\hbox{Relacje porządku}}$

Definicja relacji porządkującej. Elementy minimalne, maksymalne, najmniejsze, największe i związki między nimi, ilustrowane konkretnymi przykładami. Uporządkowanie liniowe, gęste, dobre - definicje i przykłady. Kres dolny i górny podzbioru zbioru uporządkowanego. Przykłady kresów w analizie i algebrze. Lemat Kuratowskiego-Zorna z przykładami zastosowań.


$\underline{\hbox{Pojęcie algorytmu i jego cechy}}$


$\underline{\hbox{Podstawowe mechanizmy języków programowania}}$


$\underline{\hbox{Podstawowe elementy architektury komputerów}}$

$\underline{\hbox{Typowe zadania numeryczne}}$


$\underline{\hbox{O pojęciu grupy. Grupy przekształceń}}$

Definicja grupy. Przykłady grup w różnych działach matematyki (np. permutacje, grupy przekształceń geometrycznych, grupy macierzy). Podgrupy i twierdzenie Lagrange'a. Działanie grupy na zbiorze i jego zastosowania.


$\underline{\hbox{Przestrzenie i przekształcenia liniowe}}$

Definicja przestrzeni liniowej i przekształcenia liniowego. Przykłady występowania tych pojęć w różnych działach matematyki (geometria, analiza, algebra). Zapis macierzowy przekształcenia liniowego. Wektory i wartości własne. Postać Jordana macierzy.


$\underline{\hbox{Rozwiązywanie układów równań liniowych}}$

Definicja układu jednorodnego i niejednorodnego. Twierdzenie Kroneckera-Capelli i jego interpretacja geometryczna. Porównanie różnych metod rozwiązywania układów równań liniowych (wzory Cramera, algorytm Gaussa itp.). Przykłady problemów prowadzących do rozwiązywania układu równań liniowych.


$\underline{\hbox{Granica i ciągłość}}$

Definicja granicy ciągu liczbowego. Twierdzenia o zbieżności ciągów i szeregów liczbowych; kryteria zbieżności. Zbieżność szeregów potęgowych. Granica funkcji w punkcie. Ciągłość funkcji jednej i wielu zmiennych. Własności funkcji ciągłych (obrazy zbiorów spójnych i zwartych; w szczególności własność Darboux).


$\underline{\hbox{Pojęcie pochodnej}}$

Pochodna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej i jej podstawowe własności. Pochodna jako najlepsza aproksymacja liniowa. Geometryczny i mechaniczny sens pochodnej. Zastosowania pochodnej. Pochodne cząstkowe i kierunkowe funkcji wielu zmiennych, różniczka przekształcenia $f:{{\rm I\!R}}^n\to{{\rm I\!R}}^m$, związki między tymi pojęciami i ilustrujące je przykłady.


$\underline{\hbox{Całka}}$

Funkcja pierwotna, Całka Riemanna i całka Lebesgue'a: definicje, podobieństwa i różnice. Przykłady funkcji całkowalnych i niecałkowalnych w sensie Riemanna i Lebesgue'a. Związki całki z obliczaniem pola, objętości itd. Związek z pojęciem miary, całka jako funkcjonał liniowy.

$\underline{\hbox{Twierdzenia o wartości średniej}}$

Twierdzenia Lagrange'a i Cauchy'ego dla funkcji jednej zmiennej (interpretacja geometryczna, przykłady zastosowań). Twierdzenie Lagrange'a dla funkcji wielu zmiennych; różnica między sytuacją jedno- i wielowymiarową. Twierdzenia o wartości średniej dla całek. Twierdzenie Lebesgue'a o różniczkowaniu całki.


$\underline{\hbox{Twierdzenia o punkcie stałym i ich zastosowania}}$

Definicja punktu stałego przekształcenia zbioru w siebie. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniach zwężających i jego zastosowania (rozwikływanie funkcji, rozwiązywanie równań różniczkowych). Twierdzenie Brouwera i nieistnienie retrakcji kuli do brzegu. Związek z własnością Darboux.


$\underline{\hbox{O pojęciu odległości}}$

Definicja przestrzeni metrycznej. Przykłady metryk występujących w różnych działach matematyki (geometria, analiza). Pojęcie izometrii. Opis analityczny izometrii w przestrzeni kartezjańskiej ${{\rm I\!R}}^n$. Przykłady metryk w przestrzeniach funkcyjnych; różne rodzaje zbieżności ciągów i szeregów funkcyjnych, związki między nimi.


$\underline{\hbox{Podstawowe pojęcia topologii: spójność, zwartość, zupełność}}$

Definicje i związane z nimi intuicje. Przykłady przestrzeni zupełnych i niezupełnych, zbiorów spójnych i niespójnych (składowe spójne, spójność a łukowa spójność), zwartych i niezwartych. Zastosowania tych pojęć w najprostszych twierdzeniach analizy i topologii.


$\underline{\hbox{Najbardziej znane rozkłady prawdopodobieństwa}}$

Definicja rozkładu prawdopodobieństwa. Rozkłady dyskretne: Bernoulli'ego, Poissona, hipergeometryczny. Rozkłady ciągłe: normalny, wykładniczy, Cauchy'ego, $\chi$-kwadrat. Przykłady zagadnień, w których poszczególne rozkłady się pojawiają.


$\underline{\hbox{Prawa wielkich liczb}}$

Słabe i mocne prawo wielkich liczb (różnica między nimi); związana z nimi interpretacja wartości oczekiwanej i prawdopodobieństwa. Przykłady zastosowania w zadaniach dotyczących np. schematu wielu prób Bernoulli'ego.


$\underline{\hbox{Twierdzenia graniczne w rachunku prawdopodobieństwa}}$

Rozkład normalny. Twierdzenie graniczne Poissona. Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a. Interpretacja i przykład zastosowania. Ew.: twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy'ego.


(Autorzy: Z.Marciniak, P.Strzelecki)

Pytania kierunkowe z matematyki

 • Metody szukania ekstremów.
 • Ciągłość, różniczkowalność, gładkość, analityczność funkcji jednej zmiennej.
 • Metody całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych.
 • Wzór całkowy Cauchy'ego i jego zastosowania.
 • Równania różniczkowe liniowe.
 • Długość, powierzchnia, objętość, miara.
 • Interpolacja i kwadratury.
 • Skończenie generowane grupy abelowe.
 • Ciała i ich rozszerzenia.
 • Zasadnicze twierdzenie algebry.
 • Algorytm Euklidesa i jego zastosowania.
 • Przestrzeń afiniczna i jej podzbiory.
 • Pojęcie krzywizny.
 • Homotopia i jej zastosowania.
 • Twierdzenie Baire'a i metoda kategorii.

$\underline{\hbox{Metody szukania ekstremów}}$

Definicja ekstremum funkcji. Związek z pochodną. Warunki dostateczne istnienia ekstremum funkcji klasy $C^1$ (jednej i wielu zmiennych). Ekstrema związane -- interpretacja geometryczna. Metoda mnożników Lagrange'a. Przykłady różnych problemów prowadzących do zadania wyznaczenia ekstremum funkcji.


$\underline{\hbox{Ciągłość, różniczkowalność, gładkość,
analityczność funkcji jednej zmiennej}}$

Definicje i związki między nimi. Przykłady na to, że ciągłość $\not\Rightarrow$ różniczkowalność $\not\Rightarrow$ gładkość $\not\Rightarrow$ analityczność (im ciekawsze, tym lepiej: np. przykłady funkcji ciągłych nigdzie nie różniczkowalnych, albo funkcji klasy $C^\infty$, które na ``dużych'' zbiorach nie są sumami swoich szeregów Taylora).


$\underline{\hbox{Metody całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych}}$

Całkowanie przez części i przez podstawienie. Przykłady klas funkcji całkowalnych w kwadraturach. Całkowanie przez podstawienie w wielu wymiarach (rola jakobianu, interpretacja wyznacznika przekształcenia liniowego). Przykłady obliczania sławnych całek, np. $\int_{-\infty}^\infty \exp(-x^2)\, dx$. Ew.: twierdzenie Stokesa, lub wzory Gaussa-Greena-Ostrogradskiego, całkowanie przez residua.


$\underline{\hbox{Wzór całkowy Cauchy'ego i jego zastosowania}}$

Pojęcie funkcji analitycznej. Całka z funkcji analitycznej po krzywej gładkiej (kawałkami gładkiej, prostowalnej). Całkowanie funkcji analitycznej po krzywej zamkniętej. Wyznaczanie wartości funkcji analitycznej z jej wartości na brzegu obszaru. Zastosowania: oszacowania współczynników Taylora funkcji całkowitej, twierdzenie Liouville'a i zasadnicze twierdzenie algebry, twierdzenie o residuach.


$\underline{\hbox{Równania różniczkowe liniowe}}$

Równanie liniowe $n$-tego rzędu. Redukcja do układu równań rzędu pierwszego. Eksponenta macierzy i ogólna postać rozwiązania równania jednorodnego. Metody rozwiązywania równań niejednorodnych. Przykłady problemów prowadzących do równań liniowych.


$\underline{\hbox{Długość, powierzchnia, objętość, miara}}$

Miara sympleksu i wyznacznik Gramma. Pojęcie krzywej prostowalnej. Idea wyprowadzenia wzoru na długość krzywej klasy $C^1$. Interpretacja geometryczna wzoru na powierzchnię płata z zadaną I formą podstawową. Różne metody wyznaczania objętości brył w ${{\rm I\!R}}^3$ (wielościany, bryły obrotowe). Podstawowe własności miary Lebesgue'a.


$\underline{\hbox{Interpolacja i kwadratury}}$

Definicja interpolacji wielomianowej Lagrange'a i Hermite'a. Kwadratura i jej rząd. Kwadratury Gaussa. Kwadratury z funkcją wagową i ich związek z wielomianami ortogonalnymi. Kwadratury Newtona-Cotesa.


$\underline{\hbox{Skończenie generowane grupy abelowe}}$

Grupy cykliczne. Opis skończonych grup abelowych. Związek z elementarną teorią liczb (kongruencje, małe twierdzenie Fermata, twierdzenie chińskie o resztach). Wolne grupy abelowe i ich podgrupy. Związek z algorytmem Euklidesa.


$\underline{\hbox{Ciała i ich rozszerzenia}}$

Definicja ciała i przykłady. Rozszerzenie ciał i jego stopień. Przykłady rozszerzeń algebraicznych i przestępnych. Twierdzenie Galois. Rozwiązalność równań wielomianowych przez pierwiastniki. Związek rozszerzeń ciał z klasycznymi problemami konstrukcyjnymi.


$\underline{\hbox{Zasadnicze twierdzenie algebry}}$

Płaszczyzna zespolona. Geometryczna interpretacja działań na liczbach zespolonych. Pierwiastki z jedynki. Sformułownie zasadniczego twierdzenia algebry. Idea jednego z dowodów. Zastosowania: postać rzeczywistych wielomianów nierozkładalnych; związek z rozkładem funkcji wymiernej na ułamki proste.


$\underline{\hbox{Algorytm Euklidesa i jego zastosowania}}$

Opis algorytmu Euklidesa w pierścieniu ${{\mathchoice {\hbox{$\sf\textstyle Z\kern-0.4em Z$}}
{\hbox{$\sf\textstyle Z\k...
...scriptstyle Z\kern-0.3em Z$}}
{\hbox{$\sf\scriptscriptstyle Z\kern-0.2em Z$}}}}$. Zastosowanie do znajdowania największego wspólnego dzielnika. Dzielenie wielomianów z resztą i schemat Hornera. Definicja i przykłady pierścieni euklidesowych. Związek z dziedzinami ideałów głównych i z dziedzinami z jednoznacznością rozkładu.


$\underline{\hbox{Przestrzeń afiniczna i jej podzbiory}}$

Definicja przestrzeni afinicznej. Współrzędne barycentryczne i pojęcie środka ciężkości. Podbiory wypukłe i ich własności. Zbiory algebraiczne. Stożkowe i kwadryki -- własności afiniczne i metryczne.


$\underline{\hbox{Pojęcie krzywizny}}$

Pojęcie promienia i środka krzywizny krzywej płaskiej i przestrzennej. Przykłady. Pojęcie ewoluty i ewolwenty. Krzywizna Gaussa i krzywizna średnia płata w ${{\rm I\!R}}^3$ -- interpretacja geometryczna. Theorema egregium i twierdzenie Gaussa-Boneta.


$\underline{\hbox{Homotopia i jej zastosowania}}$

Pojęcie homotopii przekształceń. Przestrzenie homotopijnie równoważne - definicja i przykłady. Przestrzenie ściągalne. Homotopia dróg i pętli i jej zastosowania (topologia, analiza zespolona). Grupa podstawowa przestrzeni topologicznej. Zastosowania faktu, że $\pi_1(S^1)={{\mathchoice {\hbox{$\sf\textstyle Z\kern-0.4em Z$}}
{\hbox{$\sf\te...
...scriptstyle Z\kern-0.3em Z$}}
{\hbox{$\sf\scriptscriptstyle Z\kern-0.2em Z$}}}}$.


$\underline{\hbox{Twierdzenie Baire'a i metoda kategorii}}$

Pojęcie zbioru pierwszej kategorii Baire'a. Przestrzenie metryczne zupełne. Twierdzenia Cantora i Baire'a. Przykłady zastosowań twierdzenia Baire'a do dowodów o istnieniu różnych obiektów matematycznych.


Wybrana literatura w języku polskim:

 1. W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej
 2. W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona
 3. R. Engelking, K. Sieklucki, Wstęp do topologii
 4. R. Engelking, Topologia ogólna
 5. J. Browkin, Teoria ciał
 6. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
 7. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią
 8. A. Białynicki-Birula, Zarys algebry
 9. A. Birkholc, Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych
 10. B. W. Szabat, Wstęp do analizy zespolonej
 11. K. Kuratowski, A Mostowski, Teoria mnogości
 12. J. Gancarzewicz, Geometria różniczkowa
 13. W.I. Arnold, Równania różniczkowe zwyczajne
 14. D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, Geometria poglądowa